Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про Раду суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
V з’їздом суддів України
24 жовтня 2002 р.

Положення
про Раду суддів України

 

I. Загальні положення

1. Рада суддів України (далі — Рада) у період між з’їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.
2. Рада вирішує питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.
Рада має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.
3. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про судоустрій України», «Про статус суддів», іншими законами, нормативно-правовими актами та чинними міжнародними договорами України.

 

II. Обрання Ради суддів України

4. Рада обирається з’їздом суддів України. До її складу повинні бути обрані не менше ніж по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менше ніж половину від загальної кількості членів Ради. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати з’їзду.
5. Перед проведенням виборів до Ради з’їзд суддів визначає її кількісний склад. Це не обмежує права учасників конференцій, зборів суддів чи делегатів з’їзду висувати для включення в списки для голосування будь-яку кількість кандидатур.
6. Рішення з’їзду з питань кількісного складу, висунення й обговорення кандидатур до складу Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
7. У списки для голосування можуть бути включені не тільки делегати з’їзду, а й інші працюючі судді.
8. На з’їзді суддів України можуть проводитися наради представників делегацій для попереднього визначення персонального складу кандидатів у члени Ради.
9. Делегати з’їзду можуть обговорювати всі кандидатури персонально. Кожен делегат має необмежене право на висловлення своєї думки, критичних зауважень або на відвід кандидатур. Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування.
10. Після обговорення кандидатур, щодо яких заявлені відводи, питання про те, включати чи не включати їх до списку для голосування, вирішується шляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі. Кандидатури, щодо яких відводи не заявлені, можуть заноситись у список для проведення виборів без обговорення.
11. Рада обирається відкритим голосуванням.
12. Рада обирає зі свого складу шляхом відкритого голосування голову, заступника голови, секретаря та президію Ради.

 

III. Повноваження Ради суддів України

13. Рада вирішує всі питання внутрішньої діяльності судів, у тому числі щодо:
1) забезпечення організаційної єдності органів судової влади, зміцнення незалежності судів, захист від втручання в їхню діяльність;
2) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, а також контролю за додержанням установлених нормативів зазначеного забезпечення;
3) погодження призначення суддів на посади в судах загальної юрисдикції, обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
4) заохочення суддів та працівників апарату судів;
5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.
14. Здійснюючи свої повноваження, Рада:
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення організації діяльності судів;
2) розглядає питання правового і соціального захисту суддів та їхніх сімей;
3) організовує проведення планових та цільових перевірок діяльності судів, Державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів судів і посадових осіб Державної судової адміністрації про їхню діяльність;
4) вирішує питання щодо призначення та звільнення суддів з адміністративних посад у судах у випадках і порядку, передбачених законом;
5) заслуховує звіти про роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
6) перевіряє звернення громадян та ініціює порушення дисциплінарних проваджень відносно суддів;
7) звертається із пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
8) має право зупиняти рішення рад суддів, що не відповідають Конституції України та закону чи суперечать рішенням з’їзду суддів України;
9) приймає інші рішення з питань, віднесених до повноважень органів суддівського самоврядування.

 

IV. Організація роботи Ради суддів України

15. Роботу Ради організовують голова та секретар.
16. Голова Ради:
— здійснює безпосереднє керівництво роботою Ради та її президії;
— скликає засідання Ради (президії);
— визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради (президії);
— доручає членам Ради підготовку питань для розгляду на її засіданні;
— має право витребовувати матеріали, необхідні для підготовки питань, винесених на розгляд Ради;
— здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Ради, її президії та комітетів;
— видає відповідні розпорядження з питань організації діяльності Ради;
— представляє Раду у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями.
17. Заступник голови Ради, відповідно до визначених її головою обов’язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови виконує його обов’язки.
18. Секретар Ради організовує ведення діловодства, підготовку та проведення засідань Ради і виготовлення її рішень.
19. Засідання Ради скликаються її головою або за ініціативою не менше ніж половини членів Ради не рідше одного разу на квартал.
20. Рада суддів вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів Ради.
21. Про чаc і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань, які виносяться на обговорення, члени Ради повідомляються не пізніше ніж за 10 днів. Кожному члену Ради видаються матеріали, необхідні для вирішення цих питань.
22. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Рада приймає рішення.
23. Під час засідання Ради ведеться стенограма.
24. Рада з метою оперативного вирішення конкретних завдань, які стоять перед нею, на своєму засіданні утворює із числа членів Ради президію та комітети, яким делегує певні свої повноваження, і затверджує положення про них.
25. Кількісний склад комітетів визначається Радою. Комітети діють на засадах відкритості та колегіальності. До роботи в них можуть залучатися працівники судів — фахівці з питань діяльності комітету. Голови комітетів призначаються головою Ради.
26. Порядок прийняття рішень президією та комітетами регулюється положеннями про них.

 

V. Рішення Ради суддів України

27. Рішення Ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
28. Проект рішення Ради готується доповідачем—членом Ради, а прийняте рішення підписується головуючим на її засіданні.
29. Рішення Ради є обов’язковими для всіх органів судової влади та їх посадових осіб. Воно може бути скасоване з’їздом суддів України.

 

VI. Заключні положення

30. Рада здійснює заходи по організаційному забезпеченню діяльності рад суддів.
31. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради покладається на Державну судову адміністрацію України, бюджет якої формується з урахуванням видатків, необхідних для забезпечення роботи Ради. Виплати, необхідні для роботи Ради, проводяться за поданням її голови.
32. На час підготовки до засідання Ради (президії) голова, секретар та залучені до цієї роботи члени Ради звільняються від виконання службових обов’язків.
33. Зміни та доповнення до цього Положення може вносити з’їзд суддів України.