Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Уряд вніс зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби  

02 грудня 2019, 20:29

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 962 внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 4, ст. 161, № 41, ст. 1453; 2019 р., № 47, ст. 1604, № 66, ст. 2289, № 78, ст. 2695, № 88, ст. 2944, № 90, ст. 2993).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 962

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби

 1. У пункті 1:

1) абзац другий після слів “фахівців з питань реформ” доповнити словами “категорій “Б” і “В”;

2) абзац третій після слів “посад дипломатичної служби” доповнити словами “категорій “Б” і “В”;

3) абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

“У Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі — Центр оцінювання) проводиться тестування на зайняття:

посад категорії “А”;

посад категорій “Б” і “В” у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади (крім посад у їх територіальних органах, які утворені як структурні підрозділи апарату, що не мають статусу юридичної особи).

Інші державні органи можуть проводити конкурс або його окремі етапи у Центрі оцінювання.”.

 1. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“У разі проведення тестування у Центрі оцінювання місце, час і дата початку проведення тестування узгоджується спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління персоналом державного органу з Центром оцінювання перед затвердженням умов проведення конкурсу.”.

 1. У пункті 15:

1) абзац перший після слова “утворюється” доповнити словами “суб’єктом призначення”;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, суб’єкт призначення може включити до складу конкурсної комісії працівників іншого державного органу за згодою керівника державної служби такого державного органу.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

 1. У пункті 26:

1) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“За рішенням суб’єкта призначення кандидати на посади категорії “А” можуть додатково проходити тестування на знання спеціального законодавства. У такому разі в розділі “Професійні знання” умов проведення конкурсу на відповідну посаду передбачається вимога “Знання спеціального законодавства”, у компонентах якої зазначається не більше п’яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань державного органу.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим — дев’ятим;

2) доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“Порядок проведення тестування на знання спеціального законодавства визначається пунктами 27, 30, 31, 34, 38, 39, 751 і 752 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

 1. Абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:

“27. Тестування у Центрі оцінювання проводиться у присутності не менш як двох адміністраторів Центру оцінювання.”.

 1. Абзац третій пункту 31 викласти в такій редакції:

“У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії, або присутніми адміністраторами Центру оцінювання.”.

 1. Абзац перший пункту 38 викласти в такій редакції:

“38. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних причин, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії або адміністраторами Центру оцінювання.”.

 1. Абзац перший пункту 45 викласти в такій редакції:

“45. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад категорії “А” у Центрі оцінювання письмово з використанням комп’ютерної техніки у присутності не менш як двох адміністраторів Центру оцінювання.”.

 1. У першому реченні абзацу першого пункту 49 та абзаці третьому пункту 53 слова і цифри “середній бал 0,5 або нижче” замінити словами і цифрою “середній бал 0”.
 2. Пункт 59 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для забезпечення формування об’єктивної характеристики щодо доброчесності кандидатів на посади категорії “А”, визначених Комісією, та з метою виявлення наявності корупційних ризиків суб’єкт призначення або уповноважена ним особа перед проведенням співбесіди організовує отримання відповідної інформації від Національного антикорупційного бюро України.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

 1. Назву розділу “Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ” викласти в такій редакції:

“Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”.

 1. Абзац перший пункту 69 викласти в такій редакції:

“69. Керівник державної служби визначає умови проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ за формою згідно з
додатками 10—12.”.

 1. У пункті 71:

1) у другому реченні абзацу першого слова “керівником державної служби” замінити словами “суб’єктом призначення”;

2) абзац шостий виключити;

3) в абзаці восьмому слова “Комісія або конкурсна комісія” замінити словами “Конкурсна комісія”.

 1. В абзаці першому пункту 72 слова “їх презентація у передбачених випадках,” виключити.
 2. Абзаци третій — п’ятий пункту 751 замінити абзацом такого змісту:

“Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються державним органом, у якому оголошено конкурс, після чого такий перелік оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більш як п’яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного державного органу, директорату (генерального департаменту), експертної групи, експертної підгрупи, окремого державного експерта (за потреби).”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим.

 1. Пункт 762 виключити.
 2. В абзаці третьому пункту 764 слова “спеціальний структурний підрозділ НАДС або” виключити.
 3. Пункт 77 викласти в такій редакції:

“77. Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” розв’язують ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки компетентностей та професійних знань кандидата.

Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” обираються конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” розробляються конкурсною комісією та затверджуються її рішенням з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу на основі типових завдань для перевірки професійних знань, затверджених НАДС.

Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в усній та письмовій формі.

Усне розв’язання ситуаційного завдання здійснюється кандидатом на засіданні конкурсної комісії. Положення абзаців восьмого, десятого — чотирнадцятого пункту 45 цього Порядку для такої усної форми розв’язання ситуаційного завдання не застосовуються.

Час розв’язання ситуаційного завдання в усній та письмовій формі визначається конкурсною комісією та є однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади. До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.”.

 1. Абзаци другий — четвертий пункту 851 замінити абзацом такого змісту:

“Відповідний витяг засвідчується в установленому порядку службою управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс.”.

 1. У тексті розділу “Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорії “Б” і “В” слова “Комісія або” у всіх відмінках виключити.
 2. У пункті 88:

1) підпункт 3 виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади можуть проводити конкурс або його окремі етапи у Центрі оцінювання.”.

 1. У додатках до Порядку:

1) додаток 91 виключити;

2) у додатках 10 і 11 у розділі “Вимоги до компетентності” пункт 6 виключити;

3) у додатку 12 у розділі “Вимоги до компетентності” пункт 5 виключити;

 

 

4) додаток 13 викласти в такій редакції:

“Додаток 13
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 962)

МЕТОДИ
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу
на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”

Методи оцінювання

Вимоги

Тестування

абстрактне мислення

числове мислення

вербальне мислення

знання законодавства

знання спеціального законодавства

Ситуаційне завдання
(в усній формі)

стратегічне управління

комунікація та взаємодія

 

стресостійкість

 

концептуальне та інноваційне мислення

 

ефективність аналізу та висновків

Співбесіда

управління організацією роботи

управління персоналом

досягнення результатів

лідерство

 

________

Примітка. Професійні знання кандидатів, визначені в умовах проведення конкурсу, але не зазначені у цьому додатку, оцінюються під час розв’язання ситуаційного завдання (в усній чи письмовій формі) або під час співбесіди.”;

5) у виносці “*” до додатка 17 слова “Комісії з питань вищого корпусу державної служби або” виключити.

_____________________

Прес-центр судової влади України