Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

29 жовтня 2019, 18:27

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 року № 888 внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 57, ст. 1687, № 71, ст. 2163, № 76, ст. 2323, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 4, ст. 161, № 41, ст. 1453, № 47, ст. 1643; 2019 р., № 47, ст. 1604, № 66, ст. 2289, № 78, ст. 2695).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 888

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби

 

 1. Пункт 1 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

“Тестування на зайняття посад категорії “А”, посад категорій “Б” і “В” у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі — Центр оцінювання).”.

 1. Абзац третій пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії “А” проводиться у Центрі оцінювання на основі завдань, які затверджуються на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія) та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), умінь і навичок висловлювання своєї думки іноземною мовою. Така перевірка проводиться у присутності не менш як двох адміністраторів Центру оцінювання.

Про результати перевірки володіння іноземною мовою спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі — спеціальний структурний підрозділ НАДС), повідомляє кандидатам у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів. Кандидати, які не пройшли перевірки володіння іноземною мовою, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурсу.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

 1. Пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Перед затвердженням умов проведення конкурсу на зайняття посад категорії “А”, посад категорій “Б” і “В” у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, місце, час і дата початку проведення тестування узгоджується спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління персоналу державного органу з Центром оцінювання.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим.

 1. В абзаці першому пункту 13 слова “з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія)” виключити.

 

 1. У пункті 17:

1) доповнити пункт новими абзацами першим — третім такого змісту:

“17. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини її загального складу.

У разі коли член Комісії не може бути присутнім на її засіданні, такий член Комісії може брати участь у засіданні дистанційно шляхом застосування технічних засобів, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.

Одночасно забезпечувати свою участь у засіданні Комісії дистанційно шляхом застосування технічних засобів можуть не більше двох членів Комісії.”.

У зв’язку з цим абзаци перший — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;

2) в абзаці четвертому слово “членів” замінити словами “загального складу”;

3) в абзаці сьомому слова “, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі — спеціальний структурний підрозділ НАДС),” виключити.

 1. Абзац п’ятий пункту 18 виключити.
 2. У назві розділу “Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі” слово “документів” замінити словом “інформації”.
 3. Доповнити Порядок пунктом 201 такого змісту:

“201. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі.

У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої пунктом 19 цього Порядку, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до перевірки володіння іноземною мовою (на зайняття посад категорії “А”) або проходження тестування (на зайняття посад категорій “Б” і “В”).

Про результати розгляду інформації, поданої кандидатами для участі у конкурсі, спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження такої інформації.

Кандидат після усунення недоліків може подати інформацію для участі у конкурсі повторно у передбаченому порядку в межах встановленого строку її подання.”.

 1. В абзаці першому пункту 23:

1) слова “, у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено законом” виключити;

2) доповнити абзац реченням такого змісту: “Відеозаписи публікуються на офіційному веб-сайті НАДС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення відповідного етапу.”.

 1. Пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Тестування кандидатів на зайняття посад державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, проводиться у присутності не менш як двох адміністраторів Центру оцінювання.

Тестування на зайняття посад державної служби в інших державних органах проводиться у присутності не менш як двох членів конкурсної комісії.”.

 1. Пункт 34 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“У разі проведення тестування у Центрі оцінювання такий звіт роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору Центру оцінювання.

Адміністратор Центру оцінювання підписує зазначений звіт та передає адміністратору.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

 1. Абзац перший пункту 41 викласти в такій редакції:

“41. Розв’язання ситуаційних завдань може здійснюватися кандидатами на зайняття посад державної служби категорій “А” і “Б” за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби, про що зазначається в наказі (розпорядженні) про оголошення конкурсу.”.

 1. Пункт 47 викласти в такій редакції:

“47. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань здійснюється за кожною окремою вимогою членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення питання щодо відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6. Таке оцінювання проводиться не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після розв’язання кандидатами ситуаційного завдання.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами.”.

 1. Назву розділу “Оприлюднення результатів конкурсу” викласти в такій редакції:

“Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу”.

 

 

 1. Пункт 59 викласти в такій редакції:

“59. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу проводиться співбесіда з кожним кандидатом, визначеним Комісією або конкурсною комісією:

на зайняття посад категорії “А” та посад категорії “Б”, які здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, — суб’єктом призначення;

на зайняття інших посад категорій “Б” і “В” — керівником державної служби або уповноваженою ним особою.

Після проведення співбесіди суб’єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність. Зазначене рішення оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження) або протокольного рішення.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом протягом одного робочого дня після отримання інформації про рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби повідомляє про таке рішення кандидатам, з якими проводилася співбесіда, у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.”.

 1. У пункті 591:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“591. На Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Оприлюднення здійснюється протягом одного робочого дня після:

отримання рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність;

завершення оформлення протоколу засідання Комісії про відсутність визначених кандидатур;

отримання протоколу засідання конкурсної комісії про відсутність визначених кандидатур.”.

 1. Пункт 78 викласти в такій редакції:

“78. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення питання щодо відповідності професійної компетентності кандидата шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.”.

 1. Пункт 84 викласти в такій редакції:

“84. Кандидатам на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”, які в резюме зазначили реквізити сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред’явили його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.”.

 1. Пункт 90 викласти в такій редакції:

“90. Конкурс на зайняття посад дипломатичної служби проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування та визначення його результатів;

5) визначення рівня володіння іноземною мовою;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів
(у випадках, передбачених цим Порядком);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) складення загального рейтингу кандидатів;

9) визначення керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.”.

 1. У пункті 91 слово і цифру “підпунктом 2” замінити словом і цифрою “підпунктом 1”, а слова “письмову” і “, до якої додається резюме у довільній формі” виключити.
 2. Пункт 92 викласти в такій редакції:

“92. Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій “Б” і “В” проходять тестування на знання законодавства та тестування на знання спеціального законодавства.”.

 1. Абзац перший примітки до Порядку виключити.
 2. У додатках до Порядку:

1) примітку до додатка 1 доповнити абзацом такого змісту:

“У компонентах вимоги “Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)” зазначається не більше п’яти нормативно-правових актів.”;

2) пункт 7 додатка 21 після слів “Рівень володіння” доповнити словами “та реквізити документа, що його підтверджує (за наявності)”;

3) у додатку 6:

після слів “Член комісії” доповнити словами “/залучена до роботи комісії особа”;

 виноски до додатка викласти в такій редакції:

“* Заповнюється окремо кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії та кожною залученою до роботи відповідної комісії особою.

** Зазначається для категорій “Б” і “В”.

*** Крім застосування абзацу п’ятнадцятого пункту 45 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.”;

4) додаток 8 викласти в такій редакції:

“Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 888)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада (посади) _____________________________________

(найменування посади (посад)

Оголошення* № _____________________________________________

(номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі
вакансій державної служби НАДС)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені

Середній бал

членами комісії

залученими до роботи комісії особами

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 1

№ 2

№ 3

Кандидат № 1

тестування 1**

                       

тестування 2**

                       

тестування 3**

                       

тестування 4**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне завдання № 1

вимога

                     

вимога

                     

ситуаційне завдання № 2

вимога

                     

вимога

                     

ситуаційне завдання № 3

вимога

                     

вимога

                     

співбесіда

вимога

                     

вимога

                     
 

Загальна кількість балів

                     

Адміністратор

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та
по батькові)

                             

_________

* Зазначається для категорій “Б” і “В”.

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.”;

5) додаток 14 виключити;

6) додатки 15 і 18 викласти в такій редакції:

“Додаток 15
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 888)

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада (посади) ______________________________________

(найменування посади (посад)

Оголошення* №  ______________________________________________

(номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі
вакансій державної служби НАДС)

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені

Середній бал

 

членами комісії

залученими до роботи комісії особами

 

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 1

№ 2

№ 3

 

Кандидат № 1

тестування 1**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 3**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 4**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне
завдання № 1

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимога

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне
завдання № 2

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне
завдання № 3

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та
по батькові)

                                 

__________

* Зазначається для категорій “Б” і “В”.

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

*** Для посад державної служби категорій “Б” і “В” в органах дипломатичної служби у графі “Середній бал” зазначаються результати визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до додатка 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.”;

“Додаток 18
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 888)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада (посади) ______________________________________

(найменування посади (посад)

Оголошення* № ______________________________________________

(номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі
вакансій державної служби НАДС)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені

Середній бал

членами комісії

залученими до роботи комісії особами

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 1

№ 2

№ 3

Кандидат № 1

тестування 1**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 3**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування 4**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне завдання № 1

вимога

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне завдання № 2

вимога

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаційне завдання № 3

вимога

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

співбесіда

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

володіння іноземною мовою***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та
по батькові)

                             

 

_________

* Зазначається для категорій “Б” і “В”.

** У графі “Середній бал” зазначаються результати тестування відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

*** Для посад державної служби категорій “Б” і “В” в органах дипломатичної служби у графі “Середній бал” зазначаються результати визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до додатка 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Для категорій “Б” і “В” в інших державних органах у графі “Середній бал” зазначаються бали відповідно до пункту 84 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.”.

_____________________

 

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у Facebook

Прес-центр судової влади України