Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2009 рік

  

Огляд даних
про стан здійснення правосуддя  у 2009 році

У 2009 році вперше за останні роки спостерігається різке зменшення кількості справ і матеріалів, які надійшли на розгляд до місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції. Упродовж року до судів першої інстанції надійшло близько 6 млн. справ і матеріалів, тоді як торік це надходження становило майже 10 млн. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, якими посилено відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»  від 24.09.2008  № 586-VІ). Унаслідок цього відбулося скорочення обсягу справ про адміністративні правопорушення, а саме справ про порушення діючих на транспорті правил.

У цьому році завершилось формування системи адміністративних судів. Відтепер усі окружні адміністративні суди, які утворено відповідно до Указу Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004, здійснюють свою процесуальну діяльність.

Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці 1.

 Таблиця 1

Надійшло

2008 рік

2009 рік

Динаміка, %

Перша інстанція

Справ і матеріалів кримінального судочинства  

582332

696422

19,6

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

568996

1554908

173,3

Справ і матеріалів цивільного судочинства

1973568

1911269

-3,2

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

6660200

1608730

-75,8

Справ і матеріалів господарського судочинства

207090

193792

-6,4

Інших справ і матеріалів

1510

1008

-33,2

Усього

9993696

5966129

-40,3

Апеляційна інстанція

Справ кримінального судочинства

46427

50683

9,2

Справ адміністративного судочинства

117312

554331

372,5

Справ цивільного судочинства

97817

112880

15,4

Справ господарського судочинства

33719

42330

25,5

Справ про адміністративні правопорушення

20064

20414

1,7

Усього

315339

780638

147,6

Усього (перша та апеляційна інстанції)

10309035

6746767

-34,6

 

Незважаючи на різке скорочення одного виду справ, ми спостерігаємо тенденцію зросту (у 2,7 разів) справ і матеріалів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Це зростання обумовлено надходженням великої кількості позовних заяв громадян, де відповідачем є Пенсійний фонд України, про стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги «дітям війни». Динаміку надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних судів у 2007-2009 роках показано також на діаграмах 1-3.

Діаграма 1

 

 Діаграма 2

 

 Діаграма 3

 

Суттєво змінилася структура справ і матеріалів, що надійшли до судів загальної юрисдикції. Раніше в структурі по першій інстанції переважали матеріали про адміністративні правопорушення (66,6%), тепер їх доля складає -  27 відсотків. Проте серед справ, що переглядаються в апеляційному порядку, значну частину займають справи адміністративного судочинства. Їх кількість у 2009 році становила 72 відсотки, що у 2 рази більше в порівнянні з попереднім періодом (37%). Відповідні зміни представлено на діаграмах 4-7.

Звичайно, якщо змінилось надходження справ, змінилось і навантаження на суддів. Так, середньомісячне надходження на одного суддю місцевого суду становило 102,7 справи і матеріалів, що на 42,5 відсотків менше в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (178,7 справ). Якщо раніше в ряді областей цей показник сягав понад 200 справ – Луганська (206,6), Одеська (215,4), Херсонська (208,3), Хмельницька (233), у містах Києві (201) і Севастополі (225), то тепер він становить відповідно: 118; 94,7; 96,6; 92; 103,1; 128,1 справ. З найменшим навантаженням працювали судді Вінницької (80,4), Тернопільської (82), Черкаської (75,3), Чернігівської (78,4) областей.

Середньомісячне надходження справ до окружних адміністративних судів у порівнянні з минулим роком зменшилось на 41 відсоток і становить 45,9 справ на одного суддю (2008 рік – 78,1 справи). Слід відмітити, що у першому півріччі в порівнянні з попереднім відповідним звітним періодом спостерігалось зростання на 76,7 відсотків. Також необхідно зазначити, що в деяких окружних адміністративних судах показник навантаження набагато вищий за середній (Волинський – 112,1 справ, Житомирський – 84,4 справ, Полтавський – 147,2 справ, Харківський – 94,5 та Херсонський – 86,1 справ).


 

Діаграми 4-7

Навантаження в апеляційних судах порівняно з 2008 роком збільшилось, як в загальних так і адміністративних судах. Проте, як свідчать дані, навантаження в апеляційних адміністративних судах є значно більшим. Щомісячно на кожного суддю апеляційного загального суду надходило 10,7 справ і матеріалів, апеляційного адміністративного суду – 143,2 (у 2008 році відповідно – 9,6 і 29,9). У Донецькому та Харківському апеляційних адміністративних судах середньомісячне надходження у 2009 році становило відповідно 270 та 222,5 справ. Навантаження розраховано на всю штатну чисельність суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим. У таблиці 2 представлено дані щодо середньомісячного надходження справ і матеріалів на одного суддю у 2007-2009 роках.          

Таблиця 2

 

2007р.

2008р.

2009р.

місцеві загальні суди

Справ і матеріалів кримінального судочинства

10,95

10,71

12,81

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

3,46

4,51

23,2

Справ і матеріалів цивільного судочинства

47,38

37,37

36,19

Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення

117,93

126,11

30,46

УСЬОГО справ і матеріалів

160,04

178,7

102,7

апеляційні загальні 

 

 

Справ і матеріалів кримінального судочинства

 

 

 

по І інстанції

0,43

0,87

1,03

в апеляційному порядку

1,64

2,43

2,66

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

0,61

0,14

х

Справ і матеріалів цивільного судочинства

5,3

5,12

5,91

Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення

0,5

0,93

1,07

Інших справ і матеріалів

2,8

0,01

х

УСЬОГО справ і матеріалів

11,28

9,5

10,67

 

окружні адміністративні

59,61

78,08

45,94

апеляційні адміністративні

11,42

29,92

143,2

господарські місцеві

38,90

27,81

26,02

господарські апеляційні

9,70

8,83

11,09

 

кількість суддів за штатом

 

місцеві загальні суди

4738

4801

4801

апеляційні загальні

1736

1736

1736

окружні адміністративні

301

585

672

апеляційні адміністративні

330

352

352

господарські місцеві

677

677

677

господарські апеляційні

347

347

347

 УСЬОГО

8129

8498

8585

 

 

У 2009 році на розгляді загальних судів знаходилось 233,1 тис. кримінальних справ (без урахування справ, повернутих у порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК України), що на 2,1 відсотка більше ніж  у минулому році (228,3 тис. справ).

Упродовж року закінчено провадженням 183,4 тис. справ, з них 142,9 тис. (77,9%) розглянуто з постановленням вироку; 29,5 тис. (16,1%) – із закриттям провадження. Щодо кримінальних справ, повернутих судами на додаткове розслідування чи попереднє (у справах приватного обвинувачення), то їх кількість становить 5,3 тис. (2,9%), що вказує на їх зменшення (у 2008 році – 6,1 тис. (3,3%). При цьому необхідно зауважити що із загальної кількості цих справ: майже 1,1 тис. справ – повернуто під час попереднього розгляду справи в суді, а 4,2 тис. – під час судового розгляду справи.

Структура кримінальних справ, що перебували на розгляді в судах,  майже не змінилася. У структурі кримінальних справ, як і раніше переважають злочини проти власності (80,3 тис. справ), що становить майже третину від загальної кількості справ. Більша половина цих злочинів (44,8 тис.) – це крадіжки.

Значну кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді судів, становлять справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – 45,6 тис. (19,5%), злочини проти життя та здоров’я особи – 21 тис. (9%), проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 15 тис. (6,4%), проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 13,2 тис. (5,7%), проти громадського порядку та моральності – 10,5 тис. (4,5 %). Темпи приросту кримінальних справ за видами злочинів представлено в таблиці 3.

 

Таблиця 3 

Види злочинів

дин.(+)

 

Види злочинів

дин.(–)

Злочини проти волі, честі та гідності особи

36,4

Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого)

-4,9

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

17,1

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

14,3

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

-9,0

порушення авторського права і суміжних прав

27,3

Злочини проти власності

16,4

Злочини у сфері господарської діяльності

-10,2

крадіжка

24,9

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

-19,6

шахрайство

15,3

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

19,8

Злочини проти громадської безпеки

-3,5

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

26,5

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

-7,3

Злочини проти довкілля

24,3

Злочини проти громадського порядку та моральності

-4,2

Злочини проти безпеки виробництва

5,3

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

20,4

хуліганство

-5,8

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

-5,1

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації           

2,7

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

-12,8

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

31,7

Злочини у сфері службової діяльності

6,6

Злочини проти правосуддя

-4,7

зловживання владою або службовим становищем

15,5

погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

-22,2

Одержання, давання, провокація хабара

12,7

 

 

 

одержання хабара

25,2

 

 

 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

10,2

 

 

 

 

За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти із зали судового засідання 6,1 тис. осіб, що на 9,3 відсотків менше порівняно з попереднім звітним періодом, взято під варту 7,7 тис. осіб.

Звільнено судами під заставу 150 осіб (у 2008 році – 161 особу). Із загальної суми застави, що була внесена на депозит органу досудового слідства чи суду, на користь держави звернуто 144,5 тис. грн. (у минулому році – 119,2 тис. грн.) за невиконання обвинувачуваними та підсудними взятих на себе зобов’язань.

У звітному періоді за неявку в судове засідання оштрафовано 600 осіб, на суму 93,8 тис. грн.

Від злочинів потерпіло 115,3 тис. фізичних осіб, основну частину становлять особи, яким завдано матеріальної та моральної шкоди – 88,7 тис. (76,9 %), 21,7 тис. особам завдано шкоди здоров’ю, а понад 4,9 тис. чоловік загинуло. Серед потерпілих – чоловіки 58,8 відсотків, за віком 6 відсотків – особи до 18 років.

Сума матеріальних збитків та моральної шкоди, установлених судом за вироками, що набрали та не набрали законної сили в 2009 році становить понад 2545,2 млн. грн., у тому числі фізичним особам – 1294,5 млн. грн.

З порушенням строків досудового розгляду, встановлених статтею 241 КПК України, призначено 1,6 тис.  (0,89%) кримінальних справ (у 2008 році – 1,2 тис. або 0,66%); з порушенням термінів, встановлених статтею 256 КПК України, – 4,1 тис. (2,26%)  кримінальних справ (у 2008 році – 3,6 тис. або 1,98%).

Із загальної кількості справ, закінчених провадженням, з порушенням строків, установлених статтею 241 КПК України, найбільше справ призначено місцевими загальними судами Одеської (3,84%), Рівненської (3,09%), Житомирської (2,34%), Львівської (2,18%) областей та міста Києва (2,42%); а з порушенням строків, установлених статтею 256 КПК України,  місцевими судами Житомирської (6,85%), Харківської (6,41%), Рівненської (6,11%), Одеської (6,1%) областей та міста Києва (4,59%). Слід зауважити, що у минулому році місцеві суди м. Севастополя розглядали з порушенням строків, передбачених статтею 256 КПК, - 5,73 відсотків справ, а в цьому лише 0,55 відсотків.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 49,7 тис. справ, або 21,3 відсотків від загального числа тих, що перебували в провадженні судів упродовж звітного періоду, з них 9,2 тис. (або 18,5%) справ не розглянуто в термін понад 6 місяців (без урахування справ із зупиненим провадженням). У 10 тис. кримінальних справ провадження зупинено, при цьому близько 8,6 тис. (85,5%) з них – у зв’язку з розшуком підсудного.

Велика кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, як і в попередні роки, спостерігається в місцевих судах міста Севастополя (46,1% від кількості справ, що перебувала в провадженні протягом звітного періоду), Харківської (32,74%), Одеської (31,03%) областей, а також справ, що знаходяться в залишку і не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ із зупиненим провадженням), у місцевих судах міста Севастополя (57,5%), Львівської (35,16%), та Харківської (32,38%) областей.

     Різко збільшилась загальна кількість справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Так на розгляді в судах знаходилось 129,6 тис. справ (у 2008 році – 42,4 тис.). З них розглянуто 123,9 тис. справ  та звільнено від кримінальної відповідальності 10,2 тис. осіб.

Слід зауважити, що в 2009 році на розгляді загальних судів перебувало 118,3 тис. справ (91,3%) щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальної у зв’язку із закінченням строків давності щодо невстановленої особи, з них 113,7 тис. були розглянуті, в тому числі з задоволенням 112,9 тис. Причиною цього є закінчення 15-річного  строку давності по даній категорії справ саме в 2009 році.

Ці показники не залежать від роботи суду, її якісних та кількісних показників, оскільки суд приймає на розгляд справи в міру їх надходження. Наявність таких справ фактично залежить від роботи органів дізнання, досудового слідства та свідчить про показники нерозкриття злочинів протягом 15-ти років з дня їх вчинення. 

Упродовж 2009 року в апеляційних загальних судах перебувало 34,3 тис. справ за апеляціями на вироки, ухвали, постанови в кримінальних справах.

Якість розгляду місцевими загальними судами кримінальних справ з постановленням вироку в цьому звітному періоді в порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року дещо погіршилась. У 2009 році загальна кількість засуджених та виправданих осіб місцевими судами зменшилась (2008 рік – 167,7 тис. осіб, 2009 рік – 162,6 тис. осіб), проте кількість скасованих та змінених апеляційними судами вироків збільшилась. Скасовано та змінено вироків стосовно 9,7 тис. осіб, що становить 5,98 відсотків від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких постановлені вироки (2008 рік – 9,5 тис. осіб або 5,65%).

Більше половини (51,4%) вироків переглянуто за апеляціями у справах про тяжкі злочині, з них 61,6 відсотків вироків залишено без змін.

Кількість осіб щодо яких скасовано виправдувальні вироки з направленням справи на додаткове розслідування становить 52 особи (у 2008 році – 57 осіб).

Дещо покращилась якість винесення та постановлення місцевими загальними судами ухвал та постанов (крім окремих ухвал). Так, питома вага скасованих і змінених ухвал та постанов судів першої інстанції складає 0,95% (в аналогічному звітному періоді – 1,02%).

Як і минулі роки кожна третя апеляція, яка подавалася на вирок (ухвалу, постанову) місцевого загального суду та розглянута апеляційними загальними судами, задовольняється.

За вирока­ми, що набрали законної сили у звітному періоді, засуджено 146,4 тис. осіб (2008 рік – 146,9 тис. осіб).

Звичайно переважна частина засуджених – це працездатні особи, які на час вчинення злочину не працювали та не навчалися. У порівнянні з 2008 роком їх кількість зросла і становить 98,9 тис. осіб (або 67,5%) від усіх засуджених (у 2008 році 89,5 тис. осіб або 61%). Серед них мають не зняту і непогашену судимість – 30,2 тис. осіб або 30,5 відсотків (у 2008 році -  21 тис. осіб або 14,3%).

Третина засуджених (48,3 тис. осіб)  – це молоді люди у віці від 14 до 25 років. Майже кожний четвертий засуджений вчинив злочин у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (засу­джено 39 тис. таких осіб).

Тривожним є той факт, що у 2009 році засуджено більше 18,5 тис. жінок. Серед засуджених осіб їх кількість становить 12,7 відсотків. У 2008 році було засуджено 18,2 тис. осіб жіночої статі, але їх частка становила лише 8 відсотків засуджених осіб.

Суттєво зменшилась кількість засуджених осіб, які вчинили злочини у неповнолітньому віці і складає 8,6 тис. осіб. Їх питома вага у загальній кількості засуджених осіб – 5,8 відсотків (у 2008 році – 6,9%). Проте у віці від 14 до 16 років вчинили злочин 2,1 тис. неповнолітніх, що становить третину (33,6%) від усієї цієї категорії засуджених (у 2008 році – 24,5%).

Упродовж 2009 року судами закрито провадження у спра­вах щодо 31,1 тис. осіб (17,4%) від загальної кількості осіб, у відношенні яких, судові рішення набрали законної сили, з них закрито справ публічного обвинувачення щодо 28,5 тис. осіб.

Основною обставиною закриття справи є акт амністії: застосування судами в 2009 році Закону України від 12.12.2008 № 660-VI «Про амністію». Кількість осіб, щодо яких справу закрито складає 13  тис. або 41,9 відсотків від кількості осіб, щодо яких справи закрито з різних підстав, для порівняння, у 2008 році цей показник складав лише 13,7 відсотків  зазначених осіб.

Основні види покарання, які за вироками, що набрали законної сили в 2009 році, в порівнянні з 2008 роком  наведено в таблиці 4.

 

Таблиця 4

Види покарання

2008

2009

Динаміка

абс.

пит. вага %*

абс.

пит. вага %*

%

Б

1

2

3

4

6

Штраф

21964

14,96

21487

14,68

-2,17

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

27

0,02

16

0,01

-40,74

Громадські роботи

5236

3,57

7746

5,29

47,94

Виправні роботи

1304

0,89

1052

0,72

-19,33

Службові обмеження для військовослужбовців

98

0,07

118

0,08

20,41

Арешт

3337

2,27

4512

3,08

35,21

Обмеження волі

3820

2,60

3603

2,46

-5,68

Позбавлення волі

32895

22,40

35500

24,25

7,92

Довічне позбавлення волі

70

0,05

96

0,07

37,14

 

Звільнено від покарання – усього, 
у тому числі

77948

53,08

72218

49,33

-7,35

з випробуванням

76687

52,22

70523

48,18

-8,04

внаслідок акта амністії 

736

0,50

1230

0,84

67,12

з інших підстав

525

0,36

465

0,32

-11,43

* % - питома вага до засуджених осіб за усі види злочинів

Звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку: з дійовим каяттям 2,9 тис. осіб (9,3% від кількості осіб, справи щодо яких закрито); із зміною обстановки – 3,4 тис. осіб (10,9%); із передачею на поруки – 1,7 тис. осіб (5,5%); з примиренням винного з потерпілим – 3,9 тис. осіб (10,9%), судові рішення щодо яких набрали законної сили.

За вироками, що набрали законної сили упродовж 2009 року виправдано 284 особи, із них у справах публічного обвинувачення – 94.

У провадженні місцевих загальних та окружних адміністративних судів у  2009 році знаходилось 1 млн. 514 тис. адміністративних справ, що майже у 3 рази більше в порівнянні з минулим роком (517,4 тис. справ).   Графічно динаміку та структуру цих справ представлено в таблиці 5.

Загальна кількість справ, закінчених провадженням, склала 1 млн. 296 тис., з них 78,6 відсотків розглянуто із прийняттям постанови, у тому числі із задоволенням позову 93,4 відсотків.

Слід зазначити, що переважну частину цих справ розглядали місцеві загальні суди.

Приріст відбувся за рахунок спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії), (крім пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму). Спостерігається також значне зростання майже у 2 рази кількості спорів за зверненнями суб’єкта владних повноважень (2008 рік – 90,1 тис. справ, 2009 рік – 176,5 тис. справ). Кількість спорів щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом, коливається в залежності від проведення виборчих компаній. На 5,7 відсотків скоротилася кількість спорів щодо публічної служби.

Серед адміністративних справ, що знаходились в провадженні місцевих загальних судів найбільшу кількість становлять справи про спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень щодо правових актів індивідуальної дії (99,1%). Так щодо оскарження дій або бездіяльності, рішень Пенсійного фонду України та його управлінь і Управління праці та соціального захисту населення в судах перебувало відповідно - 783 тис. і 184,2 тис. справ.

Незважаючи на великий обсяг розглянутих справ (1 млн. 011 тис.), з порушенням строків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України), розглянуто 115,3 тис. справ або 11,4 відсотків. Проте в деяких регіонах цей відсоток є вищим. Найбільше з порушенням строків, встановлених КАС України, розглянуто справ місцевими загальними судами Харківської (28,8%) Дніпропетровської (23,4%), Сумської (22,6%) областей та міста Севастополя (22,7%),.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 159,3 тис. адміністративних справ, або майже кожна сьома від усіх, що знаходились на розгляді упродовж 2009 року (у 2008 році – кожна третя). Середній показник  по Україні в 2008 і 2009 роках становив відповідно 30,4 і 13,6 відсотків нерозглянутих справ.


 

Таблиця 5 

№ з/п

Найменування показників

Знаходилося в провадженні загальних судів адміністративних справ

Знаходилося в провадженні окружних адміністративних судів справ

2008

питома вага
%*

2009

питома вага
%*

дина-
міка, %

2008

питома вага
%*

2009

питома вага
%*

дина-міка, %

А

Б

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії), (крім пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму)

199344

93,13

1159463

99,08

481,64

218487

72,03

168796

49,14

-22,74

2

Спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень

9125

4,26

7897

0,67

-13,46

80986

26,70

168604

49,08

108,19

3

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

4348

2,03

2071

0,18

-52,37

3091

1,02

4943

1,44

59,92

4

Спори щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

422

0,20

215

0,02

-49,05

80

0,03

110

0,03

37,50

5

Інші категорії адміністративних справ

802

0,37

578

0,05

-27,93

673

0,22

1081

0,31

60,62

6

УСЬОГО

214041

х

1170224

х

446,73

303317

х

343534

х

13,26

 

Найбільший відсоток нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зафіксовано в місцевих загальних судах Житомирської області (33,6%). Зросла і кількість нерозглянутих справ у судах Черкаської області з 9,2 відсотків у 2008 році до 27,5 відсотків у 2009 році.

У більшості областей спостерігається позитивна тенденція щодо скорочення залишків на кінець звітного періоду. Так в судах міста Севастополя питома вага нерозглянутих справ у 2008 році становила 70 відсотків, у звітному році їх кількість – 29,1 відсотків. Відповідні зміни відбулися і інших областях: Сумська (з 57,2% до 11%), Миколаївська (з 51,5% до 10,6%), Чернігівська (з 33,4% до 9,1%), Чернівецька (з 28,92% до 9,1%).

Упродовж періоду, що аналізується, в місцевих загальних судах знаходилось в провадженні 4,7 тис. клопотань, подань, заяв, що розглядалися за КАС України у порядку виконання судових рішень, з них розглянуто – 3,8 тис., з яких задоволено – 2,3 тис. (59,2%).

За наслідками розгляду апеляційних скарг було змінено та скасовано постанов (ухвал) місцевих загальних судів 49,7 тис. (3 тис.) або 5,25 відсотків (1,85%) від загального числа постанов (ухвал), постановлених судами першої інстанції (місцевими загальними). У минулому році їх кількість становила відповідно 7,22 і 3,04 відсотків.

У структурі адміністративних справ, які розглядають окружні адміністративні суди, переважають справи двох категорій: спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень щодо правових актів індивідуальної дії (49,14%) та спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень (49,08%).

Загальна кількість справ, закінчених провадженням, склала 285,2 тис., з них 38 відсотків розглянуто з порушенням строків, встановлених КАС України. Викликає занепокоєння той факт, що в деяких регіонах цей відсоток дуже високий. Найбільше з порушенням строків розглянуто справ Полтавським (89,6%), Одеським (79%), Закарпатським (70,1%) та Кіровоградським (62,6%) окружними адміністративними судами. Високий показник у Полтавського суду пояснюється високим середньомісячним надходженням справ на одного суддю в 2009 році (147 справ). Навантаження цього року в інших зазначених судах становить від 32 до 47 справ.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 58,3 тис. адміністративних справ, або 17 відсотків від усіх, що перебували в провадженні упродовж 2009 року (в 2008 році – 127,2 тис. справ або 41,9%).

Упродовж періоду, що аналізується, в окружних адміністративних судах знаходилось в провадженні 2,7 тис. клопотань, подань, заяв, що розглядалися за КАС України у порядку виконання судових рішень, з них розглянуто – 2,5 тис., з яких задоволено – 64,1 відсотків.

Упродовж 2009 року в апеляційних адміністративних судах перебувало в провадженні 627,9 тис. справ за апеляційними скаргами на рішення місцевих загальних, господарських та окружних адміністративних судів. Загальна кількість справ, апеляційне провадження у яких закінчено становить 245,5 тис. Із задоволенням апеляційної скарги розглянуто 69,8 тис. справ (28,4%).

Загальна кількість справ, постанови у яких скасовано становить 46 тис., з них 90,1 відсотків скасовано з прийняттям нової постанови.

Звичайно, що переважну більшість справ, постанови яких переглядалися, складають спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження дій або бездіяльності, рішень Пенсійного фонду України та його управлінь і Управління праці та соціального захисту населення (88,6%).

У 2009 році в провадженні місцевих загальних судів перебувало 2209,6 тис. позовних заяв, заяв, скарг, подань, клопотань, які розглядаються в порядку цивільного судочинства, що майже не змінилося в порівнянні з 2008 роком (2222,7 тис.). Динаміку та структуру справ і матеріалів за видами провадження представлено в таблиці 6.

 

Таблиця 6

№ з/п

Найменування показників

2008

2009

дина-
міка, %

питома
вага, %

А

Б

1

2

3

4

1

Наказне провадження

443798

415540

-6,37

18,8

2

Позовне провадження   (позовні заяви і справи)

1552399

1555691

0,21

70,4

3

Окреме провадження   (заяви і справи)

122675

107101

-12,70

4,8

4

Інші справи і матеріали, що розглядаються в порядку цивільного судочинства

103848

131314

3,57

5,9

5

УСЬОГО

2222720

2209646

-0,59

х

Загальна кількість цивільних справ, які розглядаються в наказному провадженні, скоротилася, але кількість заяв про скасування судового наказу зросла на 33,3 відсотки. Так, у 2009 році в провадженні судів знаходилося 415,5  тис. справ про видачу та скасування судового наказу, що на 6,4 відсотків менше, ніж в минулому році. Загальна кількість виданих судових наказів становить 386,1 тис., або 93,1 відсотків від кількості розглянутих справ. Скасовано 25,1 тис. судових наказів, що становить 6,5 відсотків всіх виданих судових наказів. Слід відмітити, що в першій половині минулого року цей показник дорівнював 4,8 відсотків.

Упродовж звітного періоду в місцевих загальних судах у провадженні знаходилося: 10,1 тис. заяв про забезпечення доказів, позову, які надійшли до суду до подання позовної заяви; 78,4 тис. клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень; 9,5 тис. скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби; 18,4 тис. заяв про перегляд заочного рішення; 965 клопотань про визнання та виконання на території України рішень іноземних судів; 7,3 тис. судових доручень, у тому числі 1,7 тис. доручень іноземних судів.

Кількість розглянутих справ становить  1835,5 тис., або 83,1 відсотків від загальної кількості справ цивільного судочинства, які знаходились на розгляді. Із задоволенням позову (заяви) розглянуто 1295 тис. справ.

Серед розглянутих цивільних справ позовного провадження переважну більшість, як і раніше, становлять спори, що виникають із договорів (38,3%),   із сімейних правовідносин (25,6%), із житлових правовідносин (9,1%), спори про право власності та інші речові права (8,2%), а серед справ окремого провадження - справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (56,9%).

Із порушенням процесуальних строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України), розглянуто 9,46 відсотків цивільних справ і матеріалів (у 2008 році таких справ було 7,95 відсотків). Найбільшу кількість справ із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто місцевими загальними судами Автономної Республіки Крим (25,2%), міста Севастополя (22,4%), Харківської (18,1%) та Сумської (17,8) областей, міста Києва (15,9%), найменшу – місцевими загальними судами Волинської (1,9%), Херсонської (1,4%), Тернопільської (1,2%) областей.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 321,7 тис. цивільних справ позовного та окремого провадження, або 21,8 відсотків від усіх справ, що перебували в провадженні упродовж 2009 року.

Слід зазначити, що 78,1 тис. справ або майже 26 відсотків (у 2008 році – 26,1%) усіх нерозглянутих цивільних справ позовного та окремого провадження не знайшли свого вирішення в судах більше 3 місяців (без урахування справ, провадження в яких зупинено).

Найбільший відсоток нерозглянутих справ у термін понад 3 місяці (без урахування справ, провадження в яких зупинено) на кінець звітного періоду, як в попередні роки, зафіксовано в місцевих загальних судах Дніпропетровської області (43,6%), міста Києва (40%), Автономної Республіки Крим (35,2%) та міста Севастополя (30,4%).

Апеляційними загальними судами в 2009 році розглянуто 83,6 тис. апеляційних скарг у цивільних справах, що на 8,7 відсотків більше, ніж у 2008 році (77,1 тис.).

         За наслідками розгляду апеляційних скарг залишено без змін 41,4 тис. рішень та ухвал судів першої інстанції, що становить 50 відсотків від загальної кількості переглянутих рішень та ухвал.

         Якість розгляду цивільних справ місцевими загальними судами у порівнянні з минулим звітним періодом дещо погіршилась. Кількість рішень місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду склала 27,3 тис., або 2,98 відсотків від загальної кількості рішень, ухвалених судами першої інстанції за цей же період (у 2008 році – 25,6 тис. або 2,59%). Найбільше скасовано та змінено рішень, які ухвалювались місцевими загальними судами Автономної Республіки Крим (5,6%), міста Києва (4,95%), Закарпатської (4,55%) та Київської (4,2%) областей.

         Серед загальної кількості справ, рішення у яких скасовано (22,6 тис.), 9,4 тис. справ (41,6%) направлено на новий судовий розгляд, у 11,6 тис. справ (51,2%) ухвалено нові рішення по суті позовних вимог.

         Кількість ухвал місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду, склала 14 тис., або 2,67 відсотків від загальної кількості ухвал, постановлених судами першої інстанції за цей же період (2008 рік – 2,42%).

        Переважну більшість справ позовного провадження, рішення у яких оскаржувалися, складають спори що виникають із договорів, – 15,8 тис. справ, (28,4%). Слід відмітити, що велику кількість справ позовного провадження, рішення у яких оскаржувалися, складають спори про недоговірні зобов`язання. У звітному періоді було переглянуто 7,8 тис. справ (14%) від загальної кількості переглянутих рішень судів, з них – 42,4 відсотків – це спори про відшкодування шкоди завданої майну фізичних або юридичних осіб. Значну кількість переглянутих справ складають також спори про приватну власність – 6,1 тис. справ  (10,9 %).

Серед справ окремого провадження, які переглянуті апеляційною інстанцією (1,2 тис.), переважну частину складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, - 47,4 відсотка, а також справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 31 відсоток.

На розгляді місцевих господарських судів знаходилось 194,1 тис. господарських справ, що на 10,5 відсотків менше у порівнянні з минулим роком (216 тис.справ). У 2009 році розглянуто 146,2 тис. справ, з них з ухваленням рішення розглянуто 111,5 тис., у тому числі 81,4 відсотків із задоволенням позову.

У структурі розглянутих справ переважать справи щодо майнових спорів про виконання господарських договорів, їх частка становить 68 відсотків (99,7 тис.справ). За результатами розгляду справ сума коштів, присуджених до стягнення, складає 53,3 відсотки від суми заявлених коштів та 24 відсотки  - заявлених санкцій. Серед загальної кількості майнових спорів більша половина (65,6%) це спори щодо розрахунків за продукцію, товари та послуги.

Зберігається позитивна тенденція щодо приросту справ зі спорів про укладання, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними. У 2009 році їх кількість зросла на 5,6 відсотків і становить 13,6 тис. справ.

На 13,5 відсотків скоротилася кількість справ про банкрутство. Упродовж року закінчено провадженням 11,8 тис. справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, у тому числі із задоволенням позову (винесено постанови про визнання банкрутом) - 8,6 тис. справ.

Залишилися нерозглянутими 47,9 тис. справ або кожна п’ята справа, що перебувала в провадженні місцевих господарських судів.

Апеляційними господарськими судами переглянуто майже 32 тис. справ, що становить 21,9 відсотків від кількості справ, розглянутих з постановленням рішення місцевими судами. У 9,7 тис. справах (6,7%) судові рішення змінено або скасовано. Найбільше змінено та скасовано рішень, які ухвалювались місцевими господарськими судами Херсонської (9,49%), Одеської (9,37%) та Київської (9,23%) областей.

У зв’язку з дією Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24.09.2008 № 586-VІ суттєво зменшилось надходження до місцевих загальних судів справ про адміністративні правопорушення. Так у 2009 році надійшло на розгляд 1,6 млн. справ і матеріалів про адміністративні правопорушення, що у 4,1 рази менше в порівнянні з аналогічним періодом (2008 рік – 6,6 млн.).

До адміністративної відповідальності притягнуто 1300,5 тис. осіб. Кількість осіб,  яких оштрафовано, зросла  і становить 964,9 тис. осіб (або 74,2% від загальної кількості осіб щодо яких розглянуто справи про накладення адміністративного стягнення, у 2008 році - 63,2%). Незважаючи на скорочення кількості справ, суми штрафів відповідно до змін в законодавстві зросли. Їх розмір у цьому році складає 439,6 млн. грн. (247,4 млн. грн. - у 2008 році). Слід зазначити, що 37,5 відсотків цієї суми сплачено в добровільному порядку (у минулому періоді цей показник становив 35,7 відсотків).

Другим розповсюдженим видом адміністративного стягнення, яке застосовується судами, є громадські роботи. Хоча цей вид стягнення з’явився нещодавно (наприкінці 2008 року), вже у цьому році до громадських робіт залучено 127,3 тис. осіб (9,8%). Кількість осіб до яких застосовано адміністративний арешт – 82,9 тис. осіб  (у 2008 році – 79,4 тис. осіб). Число осіб, яких попереджено становить 35,4 тис. осіб.

Адміністративні стягнення (основне і додаткове) у вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, застосовано до 59,8 тис. правопорушників (23,3 % таких стягнень накладено за порушення митних правил).

Позбавлено права за керування транспортними засобами або суднами у стані сп’яніння (стаття 130 КУпАП) – 67,3 тис. осіб, що становить 90,3 відсотків від загальної кількості осіб, позбавлених спеціального права.

Викликає занепокоєння різке зростання кількості правопорушень, учинених неповнолітніми. У цьому звітному періоді застосовувалися заходи впливу, передбачені статтею 241 КУпАП, до 19,3 тис. неповнолітніх осіб, тоді як у 2008 році таких осіб було 10,5 тис.

До внесення змін до законодавства переважною більшістю справ про адміністративні правопорушення, що розглядалися судами, були справи про порушення Правил дорожнього руху. Так, їх питома вага в 2008 році складала 85,8 відсотків, у цьому звітному періоді тільки 38,9 відсотків. Лише за статтею 122 КУпАП у минулому році було розглянуто 4086,9 тис. справ (або 63,4 % усіх розглянутих справ). У 2009 році розглянуто – 75,2 тис. справ (або 5 %).

Серед адміністративних правопорушень, що кваліфікуються як посягання на громадський порядок і громадську безпеку, найбільш поширеним було дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП). У 2009 році за це правопорушення було притягнуто до адміністративної відповідальності 87,7 тис. осіб. (у 2008 році – майже 91 тис.осіб).

Через вчинення правопорушень завдано матеріальних збитків на суму 4061,9 тис. грн., добровільно відшкодовано 931,1 тис. грн., (22,9 %) від загальної суми, завданих збитків.

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення вилучено 208 одиниць вогнепальної зброї, 642 одиниці бойових припасів, оплатно вилучено цінностей на суму 17,9 тис. грн., конфісковано товарів і цінностей на суму 17 млн. 940 тис. грн., іншої валюти в еквівалентному вираженні на суму 6 млн. 139 тис. грн.

Слід відмітити, що до апеляційних загальних судів надійшло 22,8 тис. апеляційних скарг та протестів прокурорів на постанови місцевих загальних судів у справах про адміністративні правопорушення (за минулий період – 17,8 тис.), з них 13,2 тис. (або 74,5%) скарг і протестів щодо порушення правил дорожнього руху. Усього розглянуто 17,7 тис. постанов місцевих загальних судів, з яких кількість скасованих і змінених становить 8,8 тис.

 У  2009 році до місцевих судів надійшло 6,1 тис. справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією, що на 15,4 відсотків менше порівняно з попереднім роком. Слід відмітити, що упродовж останніх років відбуваються незначні коливання в надходженні цієї категорії справ. Одного року їх кількість дещо збільшується – наступного, навпаки, зменшується.

Адміністративні стягнення за вчинення корупційних діянь накладено на 4,1 тис. осіб або 75,4 відсотків. І саме доля справ, у яких накладено адміністративне стягнення, зберігає тенденцію зростання. Серед суб’єктів корупційних діянь:  45 відсотків – посадові особи місцевого самоврядування (68,6 % - голови сільської, селищної, міської, районної та обласної рад); 37,5 відсотків це державні службовці.

Що ж до якості розгляду справ про адміністративні правопорушення на виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією”, то з розглянутих у 2009 році зазначених справ у відношенні 809 осіб, скасовано та змінено постанов місцевих загальних судів щодо 481 особи (або 59,5%) від кількості переглянутих за апеляцією справ цієї категорії. Слід відмітити, що у 2008 році цей показник становив 65,5 відсотків.

 

Управління організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства та архіву судів
Державної судової адміністрації України  

Сохранить