Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та загальних судах у 2010 році

                                  Аналіз стану обліково-статистичної роботи
                    в державній судовій адміністрації та загальних судах у 2010 році

У 2010 році управлінням організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України (далі - управління) відповідно до Законів України „Про судоустрій України” та «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Державну судову адміністрацію України та на виконання планів роботи Державної судової адміністрації України  (далі – ДСА України) здійснювалися заходи щодо організації роботи з ведення судової статистики, як в ДСА України та її територіальних управліннях, так і в судах загальної юрисдикції.
   
    З метою нормативного забезпечення функціонування й               удосконалення обліково-статистичної роботи у судах, діловодства та організації роботи з питань судової статистики Управлінням                          розроблено та затверджено 8 нормативно-правових актів:
    від 11 лютого 2010 року № 22 „Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням             строків зберігання” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України                        3 березня 2010 року за № 201/17496);
    від 17 червня 2010 року № 82 „Про затвердження форми звітності              № 1-ОП  „Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 липня 2010 року                         за № 488/17783);
    від 30 червня 2010 року № 87 „Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 534/17829);
    від 22 вересня 2010 року № 137 «Про затвердження форми звітності              № 2-вм "Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році»;
 від 7 грудня 2010 року № 191 «Про внесення змін до Довідника кодів судів загальної юрисдикції України, що застосовуються при веденні діловодства суду, судової статистики та Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від  6 грудня 2007 року № 132»;
спільний наказ Міністерства юстиції України і ДСА України від                     25 березня 2010 року № 604/5/47 „Про внесення змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України  29 березня 2010 року за № 253/17548);
    спільний наказ Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки, Верховного Суду, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року                             № 51/401/649/471/23/125 «Про затвердження Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів  у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду»;
    спільний наказ Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 року  № 21/135/281/240/499/354/367/159/69 «Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів».
    Доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” з питань щодо встановлення розмірів плати, передбачених статями 44, 49, 260 Кодексу адміністративного судочинства України та статями 197, 370 Цивільного процесуального кодексу України за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах, видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу, надання копій документів та витягів з адміністративних справ, який подано на розгляд до Кабінету Міністрів України. 
    Розроблено проекти: Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих загальних судах, яка після надання зауважень і пропозицій знаходиться на доопрацюванні;
    Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду доопрацьовується після пропозицій та зауважень.

На виконання положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року та з метою забезпечення автоматизації процесів проходження документообігу, автоматичного розподілу судових справ і матеріалів між суддями, формування в автоматичному режимі звітності судів про стан здійснення правосуддя та передачу справ до електронного архіву суду Управлінням було розроблено проект Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Положення було затверджено Рішенням Ради Суддів України від 26 листопада 2010 року за № 30 і погоджено наказом Голови ДСА України від 26 листопада 2010 року № 188 «Про Положення про автоматизовану систему документообігу суду».
Згідно частини 8 статі 146 Закону забезпечення функціонування вказаної системи покладено на Державну судову адміністрацію України. Рішенням Ради суддів України від 11 травня 2010 року № 22 визначено пріоритетним використання єдиного програмного забезпечення для автоматизації документообігу, зокрема комп’ютерної програми «Діловодство загальних судів» (далі КП «ДЗС»), у зв’язку з чим Управлінням у 2010 році була розроблена низка заходів і проведено роботу по наданню практичних та методичних матеріалів необхідних для впровадження в експлуатацію вказаного програмного забезпечення, зокрема це документи первинного обліку справ та матеріалів, форми звітності, умови їх формування, складання та подання. 
   
    На виконання рішення VIIІ позачергового з`їзду суддів України продовжувалася робота з визначення нормативів навантаження суддів місцевих і апеляційних судів.
         Спільно з Академією суддів України підготовлено проект методики визначення нормативів навантаження на суддів щодо розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції.
       У зв`язку із затвердженням постановою президії Вищого адміністративного суду України нового класифікатора адміністративних справ та внесенням змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України ДСА проводиться робота із розробки нормативів часу, необхідного для розгляду адміністративних справ.
    Вивчався досвід зарубіжних країн. В рамках спільної програми Ради Європи та Європейської комісії „Прозорість та ефективність судової системи України”, якою передбачено вжити заходів з надання сприяння у формуванні об’єктивних критеріїв вимірювання робочого навантаження на суддів, проводились робочі зустрічі з міжнародними експертами. Робота з визначення нормативів триває. 26-27 серпня 2010 року у місті Ірпінь Київської                    області представник Управління прийняв участь у засіданні робочої                  групи з розвитку системи нормативів навантаження суддів.
     
    Звіти судів складались за допомогою програмного забезпечення: підсистеми ведення інформації по судовій справі „Судова статистика”, КП «ДЗС». Програмне забезпечення „Судова статистика” дозволило вводити інформацію по картках на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, по справах про адміністративні правопорушення, частково по кримінальних, цивільних і адміністративних справах. Програмою передбачені уніфіковані шаблони, у яких відповідальний працівник апарату суду вручну заповнює всі розділи форми звітності. В автоматичному режимі формувались лише звіти за формами № 3, 6-9.
    Звіт за формою № 2-вм "Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році» сформовано у ручному режимі за допомогою КП «ДЗС».           
    Деякими судами використовувалися інші програмні забезпечення автоматичного формування звітності. Проте, лише підсистема ведення інформації по судовій справі „Судова статистика” дозволила сформувати зведені звіти судів на рівні області та по Україні. Тому, для направлення звітності в електронному вигляді із місцевих судів в територіальні управління, із апеляційних судів і територіальних управлінь в ДСА України використовувались засоби, які надавались підсистемою „Судова статистика”.
        
    Оскільки, однією із проблем, яка впливає на стан роботи, залишається рівень професійної підготовки працівників апарату суду. Досить велика кількість працівників апарату судів, які не володіють загальною комп'ютерною грамотністю, не ознайомлюються в повній мірі з інструктивно-методологічними матеріалами, що надаються ДСА України та її територіальними управліннями, Управлінням протягом року здійснювались заходи з методично-навчальної роботи, зокрема працівники Управління постійно надавали методичні рекомендації щодо ведення діловодства та архіву, складання і подання звітів про стан розгляду справ і матеріалів, з питань роботи з програмно-технологічними засобами обробки первинних документів обліку і звітів, а також приймали участь у навчальних семінарах у якості викладачів і слухачів, та здійснювали організаційні заходи семінарів:
    23-25 березня 2010 року навчально-практичний семінар „Методологія збору та обробки даних щодо стану здійснення судочинства судами України. Стандарти ЄС” - в рамках впровадження в Україні інструмента інституціональної розбудови TAIEX у місті Києві для державних службовців, які займаються підготовкою, складанням та поданням звітів, а також є відповідальними за організацію та контроль стану діловодства в судах.
    На семінарі розглядались питання щодо методики складання звітів судами України, системи діловодства та статистики Європейських країн (організаційна структура, виконавчі органи), її законодавчого врегулювання та існуючі процедури функціонування цієї системи, інноваційні методи збору статистичних даних в країнах ЄС тощо. Особливістю проведення цих семінарів є спільне обговорення та висвітлення питань, що виникають при складанні звітів, а також обмін досвідом з країнами ЄС;
    1 - 4 листопада 2010 року за сприянням Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України» для спеціалістів територіальних управлінь був проведений семінар з питань переходу з комп’ютерної програми «Судова статистика» (Атлант) до КП «ДЗС;
    19-20 серпня 2010 року у місті Харкові прийняли участь у засіданні робочої групи з питань вжиття заходів з надання сприяння у поліпшенні процесів автоматизації судів.
    Працівники Управління брали участь у проведенні Академією суддів України навчань із підвищення кваліфікації голів місцевих загальних судів, керівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів.
   
    Упродовж року Управлінням проводилась аналітична робота: підготовлено огляд даних щодо стану здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції України у 2009 році та першому півріччі 2010 року; аналітичну довідку про роботу управління в 2009 році та першому півріччі 2010 року, аналіз обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та судах у 2009 році та першому півріччі 2010 року, огляд „Вибори Президента України 2010: судовий захист виборчих прав громадян України”.
   
    Згідно з інформацією, наданою територіальними управліннями та апеляційними загальними судами, обліково-статистична робота ведеться в цілому відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.
    З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і, зокрема, причин та умов їх виникнення територіальними управліннями та апеляційними загальними судами виконано значний обсяг роботи з підвищення рівня обліково-статистичної роботи та діловодства, а також ужито низку заходів  щодо  її  вдосконалення.
    
    Упродовж 2010 року територіальними управліннями:
         проведено комплексні та цільові вивчення стану організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів (ведення первинного обліку справ, якості складання звітності, планування роботи судів, формування справ за номенклатурою тощо). За результатами вивчень проведено оперативні наради з головами, суддями та працівниками апарату судів, складено відповідні довідки, копії яких надіслано судам, в яких проводилися вивчення, для обговорення та вжиття заходів для усунення виявлених недоліків, а також надано методичну допомогу;
     проведено комплекс навчальних заходів (зокрема, семінарські заняття, навчання, стажування працівників апарату місцевих загальних судів, які відповідають за первинний облік справ і матеріалів та складання звітів, надання відповідних роз’яснень) щодо організації діловодства та обліково-статистичної роботи, а також висвітлення найбільш актуальних питань, що виникають під час реєстрації судових справ і матеріалів та складання звітів, проведення аналітичних досліджень, вивчення нормативно-правових актів, що регламентують роботу апарату судів;
     надано методичну та практичну допомогу працівникам, які займаються в суді первинним обліком справ і матеріалів;
     складено і надіслано головам відповідних судів довідки про достовірність та повноту звітності цих судів, проведено роботу з підготовки аналізів та узагальнень з питань судової статистики (аналізу стану обліково-статистичної роботи в судах, огляд даних стану здійснення правосуддя, узагальнення достовірності заповнення та надходження карток на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальну справу та судові рішення щодо яких  набрали  законної сили тощо);
    проведено колегії (територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях), наради з головами місцевих загальних судів за участю голів апеляційних загальних судів з питань судової статистики, організації діловодства, пов’язані з веденням  обліково-статистичної роботи, та з інших напрямків діяльності судів, ці ж питання виносяться на конференції та ради суддів, розширені засідання президії апеляційних загальних судів відповідних областей, за результатами обговорення яких приймаються рішення щодо поліпшення цієї ділянки роботи.
 
    Апеляційними загальними судами у 2010 році:
    проведено перевірки ведення обліково-статистичної роботи в суді (якості заповнення документів первинного обліку, повноти, достовірності та своєчасності заповнення всіх показників, передбачених цими документами; правильності заповнення карток на осіб, стосовно яких судами розглянуто кримінальні справи), за результатами яких складені довідки і сформовано пропозиції для керівництва судових палат щодо вдосконалення стану обліково-статистичної роботи, а також надано методичну та практичну допомогу відповідним працівникам апарату суду. Інформація щодо проведення цих заходів відсутня в аналізах апеляційних судів Кіровоградської області (щодо перевірки ведення обліково-статистичної роботи апеляційного суду);
    у ході виявлення недоліків проведено індивідуальні навчання з наданням роз'яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду;
      проведено заняття з працівниками, які забезпечують роботу судових палат щодо аналізу помилок під час заповнення обліково-статистичних карток;
    проведено узагальнення та аналізи діяльності як окремих судових палат, так і суду загалом апеляційними судами Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя.
    Під час підготовки аналізу стану обліково-статистичної роботи не всі територіальні управління та апеляційні загальні суди дотримуються Методичних рекомендацій щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007 № 14-7207/07).
    В аналізах стану обліково-статистичної роботи територіальних управлінь та апеляційних загальних судів (який окремі територіальні управління помилково називають узагальнення), як і в попередньому звітному періоді, не завжди відображаються проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, відсутні пропозиції щодо її поліпшення. Деякими регіонами зазначається робота зі зверненнями громадян, кадрова робота або заповнення довідок про показники роботи судді, що зовсім не стосується змісту зазначеного вище аналізу.
     Слід відмітити, що на високому рівні підготовлено та оформлено аналізи стану обліково-статистичної роботи апеляційного суду в Автономній Республіці Крим, територіальних управлінь  державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим та Волинській області за 2010 рік, які є змістовними та в них дуже детально відображено проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, здійснені відповідні заходи щодо поліпшення та вдосконалення цього напрямку роботи.
    У ході приймання звітів за 2010 рік, як і в попередні звітні періоди, мали місце логічні, арифметичні та технічні зауваження до звітів територіальних управлінь та апеляційних загальних судів. Крім того, працівниками, відповідальними за підготовку та прийняття звітів, не перевірялася або не в повному обсязі перевірялась достовірність внесених даних.
Зазначені вище помилки свідчать про недостатньо глибоке вивчення Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 № 55 (зі змінами), наказу ДСА України від 18.03.2004 № 32/04 „Про затвердження форми картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу” (зі змінами), а також діючого законодавства, зокрема кодексів.
    Електронні варіанти звітів, як правило, надсилалися апеляційними загальними судами та територіальними управліннями своєчасно.
        У звіті за формою № 1 „ Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства” істотними помилками, які допущено переважною більшістю судів, залишаються такі помилки:
     під час складання розділу 1 звіту не враховується порядок відображення справ та осіб при перекваліфікації злочину;
    невірно обліковуються справи та особи, відносно яких справи об’єднані в одне провадження та виділені в окреме провадження;
    невірно обліковуються  справи та особи за статтями Кримінального кодексу України: справи та особи обліковуються за санкцією статті, а не мірою покарання, проте, якщо у справі декілька осіб, то кожна особа повинна обліковуватись окремо і не обов’язково всі особи повинні бути прив’язані до справи;
    особи, які вчинили злочини групою осіб, обліковуються, як особи в складі організованої групи (особливо помиляються при визначенні статті, тому, що епізодів злочину буває декілька і всі за різними статтями Кримінального кодексу України);
      неправильно вказуються виправдані особи (виправданими вважаються особи, які виправдані за всіма статтями. Якщо особу за однією статтею виправдали, а за іншою засудили, то застосовується правило перекваліфікації).
    Зазначені вище помилки тягнуть за собою нерівність показників між звітами за формами № 1 та № 1-ОП. Крім того ця нерівність виникає у зв’язку з невірним тлумаченням показника: не розглянуто у строк понад 6 місяців (помилково обліковуються лише справи, що не розглянуті півроку), крім того не враховують, що зупинення провадження у справі припиняє перебіг строків по справі.
    Справи, що повернуті прокурору в порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України помилково відображаються, як у розділі 1 звіту за формою № 1, так і в розділі 1 звіту за формою № 1-ОП, хоча ці справи повинні бути обліковані лише у рядку 1 довідки до розділу 1 звіту за формою № 1 (у звіті за формою № 1-ОП ці справи взагалі не відображаються).
    У звіті за формою № 1-Л основною помилкою є те, що у разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких 209 чи 209-1, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 209-1, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 209-1, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей Кримінального кодексу України, що пред'являються обвинуваченням.
 
    У звіті за формою № 2-А „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства” було виявлено помилки, які допущено великою кількістю судів, а саме, залишки на кінець попереднього звітного періоду не рівнялись із залишками на початок звітного періоду, який аналізується. Неправильно зазначалась кількість суддів згідно з Мережею суддів; кількість справ та матеріалів, направлених до інших судів. 

    У звіті за формою № 2-Ц „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства”, як і попередньому звітному періоді, окремими судами у графах підрозділу 2.2 „Розгляд справ позовного провадження”, де обліковуються суми, присуджені до стягнення, було обліковано суми, які не повинні зазначатися у цих графах. Після прохання підтвердити показники, вони були виправлені на „0”, тобто в зазначених графах суми відображено помилково. Аналогічно виправлялись показники в рядку 10 „Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами” довідки до звіту після прохання підтвердити цей показник. Неправильно зазначалась кількість суддів згідно з Мережею суддів.
   
    При складанні звіту за формою № 3 суттєвою помилкою, яку допущено місцевим судом Харківської області, було відображення у розділі 3 звіту „Розгляд справ на виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією” Прем`єр-міністра України, як суб’єкта корупційних діянь.

    У звітності за формами № 6-9 було допущено такі помилки:
неправильно зазначено заняття засудженого на момент вчинення злочину;
особи, які вчинили злочини групою осіб обліковано, як особи в складі організованої групи;
    зазначено не ту частину статті Кримінального кодексу України, за якою засуджено особу;
    вказано іншу міру покарання, хоча таке покарання повинно бути обліковано в одній із граф звіту, де чітко розписано види покарання відповідно до Кримінального кодексу України.
Ці помилки виникають при внесенні неправильних відомостей в картку на особу.
Крім того, загальним зауваженням є те, що у разі внесення виправлень у визначених формах, супровідні листи надсилаються без посилань на те, які показники виправлені  і на які вони були змінені.

Загальні проблеми, які негативно впливають на стан роботи та пропозиції щодо їх вирішення:
    1. Істотною проблемою системи судової статистики  залишається велика кількість показників у формах звітності судів. Тому необхідно продовжити роботу щодо скорочення кількості показників звітності судів, які не використовуються при аналізі стану здійснення правосуддя.
    Крім того необхідно привести у відповідність до норм чинного законодавства нормативно-правові акти які регламентують питання організації та ведення судової статистики.
    2. Необхідно продовжувати спільну роботу щодо удосконалення автоматизованої системи документообігу: автоматизація процесів проходження процесуальних документів, забезпечення загального діловодства і документообігу внутрішніх та зовнішніх документів, здійснення процесуального контролю та контролю виконання документів, відстеження порядку проходження справ та документів, розподіл судових справ та документів, розподіл судових справ і матеріалів між суддями, формування звітності про стан здійснення правосуддя.
    Крім того удосконалення автоматизованої системи документообігу потребує приведення документів первинного обліку судових справ і матеріалів у відповідність до вимог автоматизованої системи документообігу з урахуванням норм чинного законодавства, а також затвердження наказів  ДСА України, які регламентують питання ведення  діловодства та архівної роботи в судах.
    3. Залишається проблемним питання кадрового забезпечення апарату судів. У переважній більшості судів особи, які займаються судовою статистикою, не мають юридичної освіти. Має вплив і високий темп плинності кадрів в судах.
    4. Забезпечення комп’ютерною технікою, що відповідає вимогам сучасного програмного забезпечення. Забезпечення повного доступу до мережі Інтернет судів, територіальних управлінь, ДСА. Це в свою чергу потребує додаткового фінансового, матеріально-технічного, техніко-технологічного та кадрового забезпечення.

    З огляду на викладене та з метою вдосконалення організації обліково-статистичної, аналітичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне рекомендувати:

    територіальним управлінням державної судової адміністрації
та апеляційним загальним судам:
    1. Посилити контроль за веденням судової статистики. Звернути увагу на своєчасність подання звітів та достовірність показників звітності про стан здійснення судами правосуддя.
    2. Ужити заходів щодо методичного забезпечення діяльності судів, надання практичної допомоги з питань організації обліково-статистичної роботи, первинного обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, та інших питань, що стосуються судової статистики.
    3. Посилити контроль за веденням діловодства в судах, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку.
    4. Планувати і постійно проводити навчання з працівниками апарату судів, які займаються питаннями обліково-статистичної роботи та судової статистики.
    5. Під час проведення семінарських занять з працівниками апарату судів, які займаються веденням судової статистики, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів, а також положень Закону України „Про судоустрій і статус суддів”. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
    6. Після кожного звітного періоду аналізувати стан обліково-статистичної роботи та дані стану здійснення правосуддя, користуючись при цьому Методичними рекомендаціями щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007 № 14-7207/07).
    7. Уживати необхідних заходів реагування щодо кожного окремого випадку несвоєчасного направлення місцевими та апеляційними загальними судами карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу до територіальних управлінь, ненадіслання місцевими загальними судами цих карток в електронному вигляді до апеляційних загальних судів.
    8. Уживати заходів дисциплінарного впливу до осіб, винних у порушенні вимог, що пред’являються до ведення обліково-статистичної роботи.

    відділу судової статистики, діловодства та архіву судів управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України:
    1. Уживати додаткових заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів із судової статистики територіальних управлінь, працівників апарату судів, які займаються первинним обліком справ та підготовкою звітів.
    2. Напередодні звітних періодів обов’язково проводити спеціальні семінарські заняття з працівниками, які складають звіти про стан здійснення правосуддя.
    3. Під час проведення семінарських занять зі спеціалістами із судової статистики територіальних управлінь, апарату судів, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів, а також положень Закону України „Про судоустрій і статус суддів”. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
    4. Здійснити розробку наказів  ДСА України, які регламентують питання судової статистики, діловодства та архівної роботи в судах.
    5. Проаналізувати стан обліково-статистичної роботи в територіальних управліннях та загальних судах після кожного звітного періоду.
    6. Цей аналіз розмістити на офіційному веб-сайті ДСА України, з метою обговорення та реалізації територіальними управліннями та судами апеляційними  загальними судами.відділ судової статистики, діловодства і
архіву судів управління організаційного
забезпечення діяльності судів
Державної судової адміністрації України