flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Стаття 1 Основного Закону нашої держави визначає, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.    
У сучасних реаліях загальноприйнятим є судження про те, що демократична держава має бути заснована на принципі поділу влади, а судова влада є однією з трьох основних, але рівноправних її гілок. Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах та відповідно до законів України.
Реалізація принципів правової держави багато в чому залежить від діяльності судів та забезпечення права кожного на доступ до правосуддя. Саме правосуддя забезпечує дотримання прав і свобод громадян та їхній захист у випадку порушень, виступає гарантом законності й порядку в суспільстві. Право на судовий захист законних прав та інтересів кожного громадянина гарантоване статтею 55 Конституції України. Цією нормою передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. За змістом статті 64 Основного Закону, право на судовий захист не може бути обмежено.
Як бачимо, функція судової влади полягає у вирішенні спору між членами суспільства й державою та безпосередньо між членами суспільства згідно принципу верховенства права. Ця функція визначає місію Апеляційного суду Херсонської області як невід’ємної частини судової системи України: забезпечення кожному права на справедливий суд, гарантування справедливого, неупередженого вирішення правових спорів, дотримання  прав і свобод всіх людей, що шукають справедливості.
Місія Апеляційного суду Херсонської області реалізується в завданнях,  що стоять перед судом, передбачених статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зважаючи на те, що пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України як одна з основних засад судочинства визначена гарантованість забезпечення права на апеляційний перегляд справи, завданням Апеляційного суду Херсонської області є перегляд у апеляційному порядку цивільних справ, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, розглянутих судами першої інстанції Херсонської області. 
 
У відповідності до статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функціями (повноваженнями) Апеляційного суду Херсонської області є: