flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами працівників апарату
апеляційного суду Закарпатської області
01 червня 2011 рок
 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
апеляційного суду Закарпатської області
 
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
1.2. Правила трудового розпорядку встановлюються відповідно до законодавства про працю України, а для державних службовців з врахуванням особливостей передбачених Законом України «Про державну службу».
1.3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу, у встановленому законом порядку.
1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку щодо працівників апарату суду вирішуються керівником апарату в межах наданих йому законом повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України спільно з трудовим колективом.
 
II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.
 
2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», діючого трудового законодавства.
2.2. Державні службовці апарату апеляційного суду приймаються на роботу за трудовими договорами на конкурсній основі, крім випадків, коли законом передбачено інше.
Помічники суддів призначаються на посади керівником апарату на підставі письмового подання судді на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду.
Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".
 
            2.3. Службовці апарату та робітники зайняті обслуговуванням суду приймаються на роботу за трудовими договорами.
2.4. Прийом на роботу працівника оформляється наказом керівника апарату, який оголошується працівнику під розписку.
2.5. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та в порядку, передбачених чинним законодавством.
2.6. Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника апарату. При звільнені працівника оформляється обхідний лист встановленої форми.
2.7. В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику належно оформлену трудову книжку та провести з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.
 
3.1. Основні права та обов’язки працівників визначені Конституцією України, трудовим законодавством, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, а для державних службовців – Законом України «Про державну службу», Загальними правилами поведінки державного службовця та довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
3.2. Коло обов'язків працівників визначається посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими в установленому порядку, відповідно до чинного законодавства.
 
IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА.
 
4.1. Керівник зобов'язаний:
- під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
- належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;
- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;
- забезпечити здорові та безпечні умови праці;
- контролювати виконання працівниками вимог законодавства, і цих Правил;
- неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;
- виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;
- вдосконалювати організацію роботи, забезпечувати умови для підвищення кваліфікації працівників, ефективного використання робочого часу, підтримувати ініціативу та службову активність працівників.
 
 
 
V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.
 
5.1. Тривалість робочого часу працівників апеляційного суду становить 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.
Робочий час розпочинається о 8 год. 00 хв. та закінчується о 17 год. 00 хв.
Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
 
5.2. Працівникам надається щодня з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
5.3. Для контролю за додержанням трудового розпорядку кадровою службою ведеться журнал обліку явки на роботу працівників та проводяться періодичні перевірки. В разі виявлення порушень трудового розпорядку, комісією, за визначенням керівника апарату, складається акт, який доводиться до відома порушника та він надає письмові пояснення.
Всі працівники апарату зобов’язані на початку та по закінченню робочого часу розписатися в журналі обліку явки на роботу, а в разі необхідності відлучення з приміщення суду в робочий час – отримати дозвіл керівника структурного підрозділу або керівника апарату.
5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством.
Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням голови суду з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
5.5. Працівникам надаються відпустки (щорічні, додаткові, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати) відповідно до чинного законодавства України. Тривалість відпусток розраховується в календарних днях.
5.6. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку, з рівномірним розподілом строків надання відпусток протягом року.
Графік відпусток доводиться до відома всіх працівників під розписку, не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
5.7. Надання відпустки працівнику оформляється наказом керівника апарату.
5.8. Державні службовці апарату суду, за рішенням керівника апарату, можуть бути відкликані з відпустки, за їх згодою. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
5.9. Дні тимчасової непрацездатності під час відпустки, засвідченої у встановленому порядку, до її терміну не включаються. Невикористана частина відпустки надається працівникові за згодою сторін.
5.10. Надання та використання відпусток здійснюється у відповідності до Законів України «Про державну службу», «Про відпустки» та Кодексу законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами.
 
VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.
 
6.1. За взірцеве виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
• оголошення подяки;
• преміювання;
• нагородження почесною грамотою.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у Положенні про преміювання, що затверджується наказом апеляційного суду.
За особливі заслуги працівники представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.
6.2. В межах повноважень і за рахунок коштів апеляційного суду переваги та соціальні пільги, надаються в першу чергу працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
6.3. Заохочення оголошуються в наказі керівника, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
 
VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
 
7.1. За неналежне виконання службових обов'язків, порушення норм чинного законодавства, трудової дисципліни, цих Правил до працівників можуть застосовуватись такі стягнення:
• догана;
• звільнення.
За невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує суд до державних службовців можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:
• попередження про неповну службову відповідність;
• затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.2. Дисциплінарні стягнення до працівників застосовуються керівником апарату та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються в порядку визначеному чинним законодавством України.
7.4. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил, Загальних правил поведінки державного службовця та законодавства України.
 
____________
 
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників під розписку та вивішуються в суді на видному місці.
 
____________