flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник апарату апеляційного суду Закарпатської області

Д.Є. Камінський


«16»_травня_ 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у апеляційному суді Закарпатської області

Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні апеляційного суду Закарпатської області та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Апеляційний суд Закарпатської області (далі - суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, роз’яснення Ради суддів України про деякі аспекти застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації".

1.5. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, у тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо така віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Розділ III. Надання публічної інформації про діяльність суду

3.1. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату суду .

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду підлягають:

1) інформація про діяльність суду:

- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступника, секретарів судових палат керівника апарату суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату суду;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;

3) інформація, пов'язана з розглядом справ у суді;

4) дані судової статистики;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;

7) аналізи стану роботи із зверненнями громадян  та розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

3.3. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".

3.4. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про розпорядок роботи суду та порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

3) оголошення про надходження касаційних  скарг  і  касаційних , подань прокурора;

3)  банківські реквізити для сплати судового збору;

4)   порядок оскарження судових рішень до суду;

5)  порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань, обов’язки присутніх у залі судового засідання, заходи, які застосовуються до порушників;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування відвідувачів про роботу суду.

3.5. Запитувач може звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені частиною п'ятою статті 19 Законом України "Про доступ до публічної інформації".  

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії суду та на офіційному веб-сайті суду (додатки 1 - 3 до Положення).

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства у апеляційному загальному суді  з урахуванням вимог цього Положення.

Реєстраційна інформація вноситься до автоматизованої системи документообігу суду.    

4.2. Запит на інформацію передається голові суду чи його заступнику, керівнику апарату суду чи його заступнику. Запит на інформацію опрацьовується у відділі  діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії суду, після чого невідкладно передається виконавцям, згідно резолюції.

4.3. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації,  у визначеній запитувачем формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.4. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту судом, а у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних виконавець, відповідальний за надання інформації, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації" випадках, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.5. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.6. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду

5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії суду                                                           В.Г. Вишневська