flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Повернення судового збору

Повернення судового збору, в тому числі помилково сплаченого.

          Питання повернення судового збору врегульовано статтею 7 Закон України « Про судовий збір»,  відповідно до якої :

  1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015}

  1. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.
  2. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

 

  

Зразок  заяви

про повернення судового збору за ухвалою суду

 

                                                                                                                      Апеляційний суд Дніпропетровської області

                                                                                                                      _____________________________________

                                                                                                                      (найменування організації або П.І.Б. фізичної особи)

 

                                                                                                                        __________________________________________

                                                                                                                          (адреса розташування, адреса проживання)

 

                                                                                                                        __________________________________________ 

                                                                                                                              (інша контактна інформація)

 

З А Я В А

 

             При подачі апеляційної скарги мною було сплачено судовий збір в сумі _____ грн. (оригінал квитанції додається).  Відповідно до п. ___ ст. 7 Закону України «Про судовий збір», у зв'язку з ____________________________________________________________________

(підстави повернення)

 

прошу розглянути питання про повернення мені судового збору.

 

 

«___» _____________   року                                                       ________

                                                                                                    (підпис)

 

 

          

 

      Помилково або надміру зараховані  кошти повертаються відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 № 1650/24182 (з відповідними змінами).

 

      Повернення коштів помилково або надміру зарахованих здійснюється ор­ганами Державного казначейства Укра­їни за поданням органів, що контролю­ють справляння надходжень бюджету.

      Постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 року  № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету»(з відповідними змінами від 09.12.2015 року № 1019),  органом, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної кваліфікації 22030000 «Судовий збір  та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції.

Зразок заяви 

про повернення коштів помилково зарахованих за поданням суду

                                          

                                                                                                                            Апеляційний суд Дніпропетровської області

                                                                                                                           _____________________________________

                                                                                                                          (найменування організації або П.І.Б. фізичної особи)

 

                                                                                                                          __________________________________________

                                                                                                                                (адреса розташування, адреса проживання)

 

                                                                                                                           __________________________________________

                                                                                                                                   (інша контактна інформація)

 

З А Я В А

__________________________________________________________________________________________________________________

(Найменування організації (коду ЄДРПОУ або П.І.Б. фізичної особи з  обов’язковим зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серії та номеру паспорту*)

 

помилково сплачено до Управління Державної казначейської служби України ______________ районі міста _______________ судовий збір в сумі _________(цифрами та прописом),  що підтверджується платіжним дорученням або квитанцією № ______ від _______ року.

Станом на __________ року до апеляційного суду Дніпропетровської області апеляційна скарга по цивільній справі __________, по якій сплачено судовий збір в сумі______ платіжним дорученням, квитанцією № _____ від ___________ не подавалася .

На підставі вищевикладеного, прошу надати Подання про необхідність повернення коштів, помилково сплачених та зарахованих до державного бюджету на рахунок судового збору в сумі _______ (цифрами та прописом), сплачених на рахунок судового збору № ________, (вказати № рахунку на який сплачено судовий збір).

В поданні прошу вказати наступні реквізити: розрахунковий рахунок № ________, найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ ____________, (для фізичних осіб додатково вказати П.І.Б., інн. № _____, рахунок № __________).

 

дата

Керівник (П.І.Б.)                                                                                              ______________

                                                                                                                                підпис

 

 * Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті.