flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок видачі справ для ознайомлення в Апеляційному суді Дніпропетровської області

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                          

                                                                                                 наказ   апеляційного суду 

                                                                                                Дніпропетровської  області    

                                                                                                 Від  19.05.2017 № 30                

                                                                     ПОРЯДОК

видачі справ для ознайомлення в Апеляційному суді Дніпропетровської області

 1.  Порядок     видачі      для      ознайомлення      в    Апеляційному   суді

Дніпропетровської  області справ (цивільних, кримінальних, справ про адміністративні правопорушення, інших матеріалів, які підлягають розгляду в судовому порядку) (далі – Порядок), розроблено з урахуванням вимог Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та  Вищому спеціалізованому суді України  з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173.

 1. Справи видаються для ознайомлення за резолюцією судді-доповідача, секретаря судової палати, заступника голови суду, голови суду на підставі письмової заяви таким особам:

     -прокуророві, який має право на участь у розгляді справи (після пред’явлення службового посвідчення);

     -адвокатам, які беруть участь у розгляді справи (після пред’явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката на надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

     -іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника);

    -особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов’язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються  тільки на підставі відповідної письмової вимоги за резолюцією голови суду, після пред’явлення службового посвідчення.

 1. Письмова вимога (заява) на ознайомлення зі справою може бути надіслана поштою або подана безпосередньо у суді за формою відповідно до Додатків № 1-4 до цього Порядку.

    3.1.     Перед візитом до суду для ознайомлення зі справою, що знаходиться на розгляді в суді, учасником процесу відповідна заява з передбачуваною датою ознайомлення може бути направлена до суду електронною поштою.

 1. Безпосередня реєстрація заяв на ознайомлення зі справами  проводиться в приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області у кабінеті № 103 працівниками відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян.
 2.    Видача справ для ознайомлення проводиться у кабінеті 104:

-    працівниками   відділу   (канцелярії)    діловодства,    прийому    та  обліку

звернень громадян – цивільні справи;

-   працівниками відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ – кримінальні справи (матеріали кримінального провадження);

- відповідним спеціалістом суду – справи про адміністративні правопорушення;

-    працівником архівного підрозділу – архівні справи.

 1.     Графік ознайомлення зі справами в суді відповідає режиму роботи суду.

    6.1.   Згідно ст. 53 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину.

     Про зміну графіку ознайомлення зі справами  заздалегідь в приміщенні суду розміщується відповідне оголошення.

 1.      Під   час   ознайомлення   забороняється   виносити   справи   за  межі  

кабінету 104.

 1.      Факт ознайомлення із матеріалами справи фіксується працівником відповідного відділу  та спеціалістом у відповідних журналах видачі справ шляхом вчинення запису про: номер справи, дату надходження заяви, прізвище, ім’я та по-батькові особи, від якої надійшла заява та її процесуальний статус, дату та годину видачі справи, кількість аркушів у справі.     

    Особа яка одержує справу для ознайомлення, повинна поставити підпис в журналі видачі судових справ для ознайомлення про факт одержання справи.

 1.    Особа, яка знайомиться зі справою, має право робити з неї необхідні виписки, знімати копії документів долучених до справи та копії журналу судового засідання при наявності власних технічних засобів.
 2. Під час ознайомлення забороняється вносити будь-які зміни в матеріали справи, робити власні помітки на аркушах справи, самостійно вилучати та долучати матеріали справи.
 3. Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить про це відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.
 4.      При поверненні справи після ознайомлення працівник відповідного відділу повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів  у справі, зазначити  в журналі видачі справ для ознайомлення дату та годину повернення справи та поставити підпис про її отримання.
 5.  У разі виявлення нестачі документів, аркушів. їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один  з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи.
 6.  Виготовлення копій запису судового засідання та ознайомлення з даними технічного фіксування судового процесу здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції  про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео конференції, під час судового засідання (кримінального провадження).
 7.  Працівники відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян,  відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ, спеціаліст суду (відносно справ про адміністративні правопорушення) несуть у встановленому законом порядку відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та Правил поведінки працівників суду.
 8.  Особи, які одержали матеріали справ для ознайомлення у разі порушення вимог даного Порядку несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 

Начальник відділу  (канцелярії) діловодства,

прийому та обліку звернень громадян                                                 Л.Л.Бойко

 

Начальник відділу забезпечення діяльності

судової палати з розгляду кримінальних справ                             Л.М.Висоцька 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                             Додаток № 1

                                                                                                                до Порядку видачі справ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                для ознайомлення в АСДО

                                                                                                               затвердженого наказом

                                                                                                                від 19.05.2017 № 30  

                                                                                                           До Апеляційного суду

                                                                                                           Дніпропетровської області

                                                                                                            ________________________

                                                                                                                     (П.І.Б)     

                                                                                                            ________________________

                                                                                                                    (адреса)                                                  

                                                                                                           ________________________

                                                                                                                    (телефон)

 

 

 

 

З А Я В А

 

             Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної справи  (провадження) № __________   по обвинуваченню

_______________, як захиснику (потерпілому, законному представнику).

          Необхідність використання власних технічних засобів ________.

                                                                                                            (так/ні)

           Про  заборону виносити справу з приміщення,  вносити до справи будь-які зміни під час ознайомлення повідомлений(-на).

 

 

 

                ____________                                                                                _________________

                (дата)                                                                              (підпис)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток № 2

                                                                                                        до Порядку видачі справ                                                                                                                                                                         ознайомлення в АСДО

                                                                                                       затвердженого наказом

                                                                                                        від 19.05.2017 №30

 

                                                                                                  До Апеляційного суду

                                                                                                  Дніпропетровської області

                                                                                                 ________________________

                                                                                                                    (П.І.Б)     

                                                                                                 ________________________

                                                                                                                    (адреса)                                                  

                                                                                                 ________________________

                                                                                                                    (телефон)

 

 

 

 

З А Я В А

 

         Прошу надати для ознайомлення матеріали цивільної справи

  № ______  за позовом (заявою) _____________ до __________________

 про __________________________________________________________, яка розглядалась в першій

інстанції_______________ районним судом Дніпропетровської області.

     Необхідність використання власних технічних засобів ________.

                                                                                                      (так/ні)

     Про  заборону виносити справу з приміщення,  вносити до справи будь-які зміни під час ознайомлення повідомлений(-на).

 

 

 

                ____________                                                                                _________________

                (дата)                                                                              (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток № 3

                                                                                                              до Порядку видачі справ для                                                                                                                                                                   для ознайомлення в АСДО

                                                                                                              затвердженого наказом

                                                                                                              від 19.05.2017 № 30

  

                                                                                                         До Апеляційного суду

                                                                                                         Дніпропетровської області

                                                                                                        ________________________

                                                                                                                     (П.І.Б)     

                                                                                                         ________________________

                                                                                                                    (адреса)                                                  

                                                                                                         ________________________

                                                                                                                    (телефон)

 

 

 

 

З А Я В А

 

        Прошу надати для ознайомлення матеріали   справи  про адміністративне правопорушення № 33-__________   про

  притягнення до адміністративної відповідальності _________________________________,  

                                                                                               (П.І.Б правопорушника)

як учаснику (захиснику).

     Необхідність використання власних технічних засобів ________.

                                                                                                      (так/ні)

      Про  заборону виносити справу з приміщення,  вносити до справи будь-які зміни під час ознайомлення повідомлений(-на).

 

 

                ____________                                                                                _________________

                (дата)                                                                              (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток № 4

                                                                                                                до Порядку видачі справ                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 для ознайомлення в АСДО

                                                                                                                 затвердженого наказом

                                                                                                                 від  19.05.2017  № 30 

                                                                                                                  До Апеляційного суду

                                                                                                                 Дніпропетровської області

                                                                                                                 ________________________

                                                                                                                             (П.І.Б)     

                                                                                                                 ________________________

                                                                                                                             (адреса)                                                  

                                                                                                                  ________________________

                                                                                                                              (телефон)

 

 

 

 

З А Я В А

 

         Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної справи                  №__________ відносно _______________,

засудженого вироком ________________________ у ______ році, що знаходиться на зберіганні в архіві суду.

       Необхідність використання власних технічних засобів ________.

                                                                                                        (так/ні)

 

       Про  заборону виносити справу з приміщення,  вносити до справи будь-які зміни під час ознайомлення повідомлений(-на).

 

 

                ____________                                                                                _________________

                (дата)                                                                              (підпис)