• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Судова влада України
Прес-центр судової влади
Інформація з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду
Кубок Феміди 2016
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Рішення №7 від 2 грудня 2005 р.

Р І Ш Е Н Н Я

№7

м. Київ
2 грудня 2005 року

Розглянувши проект Методичних рекомендацій щодо порядку розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення чи обрання на посаду професійного судді, переведення судді до іншого суду, звільнення з посади судді, Рада суддів України

ВИРІШИЛА:

1. Взяти за основу Методичні рекомендації щодо порядку розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення чи обрання на посаду професійного судді, переведення судді до іншого суду, звільнення з посади судді.

2. Державній судовій адміністрації України з врахуванням пропозицій Верховного Суду України та членів Ради суддів України доопрацювати зазначені Методичні рекомендації та подати для розгляду на наступне засідання Ради суддів України.

Голова Ради суддів України

П.П. Пилипчук

 

 

Схвалено колегією Державної судової адміністрації України,
Радою суддів України,
Вищою радою юстиції,
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

 

Порядок розгляду питань та підготовки матеріалів
щодо призначення чи обрання на посаду професійного судді, переведення судді до іншого суду, звільнення з посади судді

(Методичні рекомендації)
2005 р.

 

Розділ 1. Порядок підготовки матеріалів для призначення на посаду професійного судді вперше

1.1. Загальні положення

1.1.1. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України на підставі рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів за поданням Вищої ради юстиції відповідно до частини першої статті 61 Закону України “Про судоустрій України”, частини першої статті 29 Закону України “Про Вищу раду юстиції” та пункту 14 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 30.06.04 № 697.

1.2. Професійні судді

1.2.1. На посаду судді місцевого суду може бути призначена особа, яка відповідає таким вимогам:
1) рекомендована кваліфікаційною комісією суддів;
2) є громадянином України;
3) не молодша двадцяти п’яти років;
4) має вищу юридичну освіту.
У вузах, як це передбачено Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507, за напрямом “Право” готуються фахівці всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти та магістри за двома спеціальностями: “Правознавство” та “Правоохоронна діяльність”;
5) має стаж роботи в галузі права не менш як три роки.
До стажу роботи за юридичною спеціальністю включається робота на посадах, які повинні заміщатись фахівцями з вищою юридичною освітою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, в органах державної виконавчої влади, у судах, органах юстиції, нотаріату, адвокатури, прокуратури, судової експертизи, місцевого самоврядування, у профспілкових та інших громадських організаціях, на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності.
Період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до частини другої статті 181 Кодексу законів про працю України зараховується до стажу роботи у галузі права, якщо відпустка надана під час виконання обов’язків за однією з посад у галузі права.
До стажу роботи за юридичною спеціальністю зараховується період навчання (заочне) кандидата на посаді судді у вищому юридичному закладі освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, але не більше одного року (останній рік навчання), за умови, що кандидат працює за юридичною спеціальністю. Також до цього стажу зараховується період навчання на факультеті підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) або в Інституті підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії (лист Вищої ради юстиції від 06.12.01 № 357/01).
Стаж роботи у галузі права визначається на підставі записів у трудовій книжці. У необхідних випадках можуть бути витребувані копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції та інші відомості про характер роботи, що виконується чи виконувалась кандидатом на посаду судді ;
6) проживає в Україні не менш як десять років.
При визначенні терміну проживання в Україні в тому разі, коли кандидат непостійно проживає на території України, враховується сумарний строк, який не повинен бути меншим, ніж десять років;
7) володіє державною мовою (вільно).

1.2.2. Суддями спеціалізованих судів, крім осіб, зазначених у частині третій статті 127 Конституції України, частині другій статті 59 Закону України “Про судоустрій України”, можуть бути також особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. У цьому разі на посаду судді спеціалізованого суду може бути рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший тридцяти років, який проживає в Україні не менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу освіту в галузі знань, що охоплюється межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду, та стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років. Ці судді здійснюють правосуддя лише у складі колегій суддів.

1.2.3. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають незняту чи непогашену судимість.

1.3. Порядок підготовки матеріалів на розгляд кваліфікаційної комісії суддів

1.3.1. Підготовка матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді здійснюється Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) та її територіальними управліннями (ст. 86 Закону України “Про судоустрій України”).

1.3.2. Особа, яка відповідає вимогам до кандидата на посаду судді (далі - кандидат), встановленим частиною третьою статті 127 Конституції України, статтею 59 Закону України “Про судоустрій України”, має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 1/1) та про рекомендацію її на посаду професійного судді (додаток 1/2), подавши письмову згоду (додаток 2) на проведення стосовно неї спеціальних перевірок щодо обставин, зазначених у частині четвертій статті 59 Закону України “Про судоустрій України”, і збирання, зберігання та використання іншої конфіденційної інформації, необхідної для додержання вимог, установлених частиною другою статті 127 Конституції України.
Під час прийняття заяви кваліфікаційною комісією суддів або за дорученням голови кваліфікаційної комісії (ч. 2 ст. 78 Закону України “Про судоустрій України”) територіальним управлінням державної судової адміністрації (далі – територіальне управління) перевіряється відповідність кандидата вимогам статті 127 Конституції України, статті 5 та 7 Закону України „Про статус суддів”, статей 59, 60 та 61 Закону України „Про судоустрій України” (на підставі паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України, диплома, копії трудової книжки), також до відома кандидата доводиться перелік документів, які кандидат повинен подати до територіального управління, та забезпечується можливість ознайомлення його з орієнтовним переліком питань у різних галузях права, за якими проводиться кваліфікаційний іспит.

1.3.3. Кваліфікаційна комісія після реєстрації заяви із резолюцією голови кваліфікаційної комісії суддів із зазначенням дати передає її протягом трьох днів разом із письмовою згодою кандидата на проведення щодо нього спеціальних перевірок до відповідного територіального управління.

1.3.4. У разі невиконання умов, зазначених у пункті 1.3.2 цього розділу, кандидатові кваліфікаційною комісією суддів надається обґрунтована відмова (на його вимогу - письмова) у прийнятті заяви про рекомендацію його для призначення професійним суддею.

1.3.5. Кандидат не пізніше 15 днів із дати подання заяви до кваліфікаційної комісії суддів, подає до територіального управління за місцезнаходженням суду, на зайняття посади судді в якому він виявив бажання бути рекомендованим, такі документи:
копію паспорта (сторінки, що містять відомості про кандидата) або копію тимчасового посвідчення громадянина України;
копію диплома про вищу юридичну освіту;
копію трудової книжки (послужного списку, військового квитка);
документи, що підтверджують факт проживання в Україні протягом не менш як десять років (у разі потреби);
характеристику з останнього місця роботи (служби);
особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
чотири фотокартки розміром 4х6;
копію декларації про доходи за минулий рік.

1.3.6. За дорученням кваліфікаційної комісії суддів відповідне територіальне управління може здійснювати заходи щодо перевірки відомостей, які містяться у поданих кандидатом документах, та з’ясування обставин, зазначених у частині четвертій статті 59 Закону України “Про судоустрій України” (спеціальні перевірки).
У разі отримання такого доручення на письмову вимогу територіального управління за підписом його начальника надаються:
органами внутрішніх справ – відповідно до законодавства письмова довідка про відсутність чи наявність судимості на території України;
органами опіки і піклування – копія рішення суду про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною або довідка про відсутність таких судових рішень;
закладами охорони здоров’я – довідка (сертифікат) про наявність чи відсутність у кандидата хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді.
Крім того, територіальне управління з’ясовує наявність вакантних посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції відповідної області на які може бути рекомендований кандидат.

1.3.7. У разі виявлення неповноти поданих документів, зазначених у пункті 1.3.5 цього розділу, територіальне управління повідомляє про це кандидата і за його згодою встановлює строк для усунення недоліків.
У разі невиконання кандидатом у встановлений строк зазначеної вимоги територіальне управління письмово інформує про це голову відповідної кваліфікаційної комісії суддів і за погодженням з ним повертає кандидатові подані документи.

1.3.8. Матеріали щодо кандидата, підготовлені територіальним управлінням, надсилаються до кваліфікаційної комісії суддів не пізніше 35 днів із дати подання кандидатом заяви до кваліфікаційної комісії суддів. Якщо кандидат рекомендується на вакантну посаду судді у відповідний місцевий суд, то додатково до матеріалів додається довідка щодо наявності вакантної посади в суді, видану головою відповідного суду (згідно з додатком 6).

1.3.9. Кандидатові, який відповідає вимогам, установленим законом, кваліфікаційною комісією суддів надсилається повідомлення про визначені дату і час складання кваліфікаційного іспиту.

1.4. Прийняття рішення кваліфікаційної комісії суддів

1.4.1. Кваліфікаційна комісія рекомендує на посади суддів кандидатів, які виявили найкращі знання, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад.
Посада судді вважається вакантною за умови:
набрання чинності Указом Президента України про збільшення кількості суддів у конкретному суді або про утворення нових судів;
набрання чинності актом про переведення чи обрання судді до іншого суду;
звільнення судді з посади органом, що його обрав або призначив, з підстав, передбачених пунктами 1-9 частини п’ятої статті 126 Конституції України;
смерті судді.

1.4.2. Кваліфікаційна комісія залежно від результатів кваліфікаційного іспиту дає висновок (рішення):
1) про складання кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи у місцевому суді.
Територіальне управління на підставі цього висновку (рішення) включає громадянина до списку кадрового резерву (протягом трьох років, якщо за цей час він не відкликав свою заяву) як кандидата для призначення на посаду судді вперше на наступні вакантні посади та оформляє його особову справу (з вищезазначеного переліку документів та висновку (рішення) кваліфікаційної комісії суддів);
2) про складання кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду судді в зазначений суд.
За умови, що відповідна кваліфікаційна комісія має відомості (надаються територіальним управлінням) про те, що у вказаному місцевому суді є вакантна посада судді;
3) про відмову у наданні рекомендації кандидату на посаду судді.
Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути допущена до його складання повторно не раніше як через рік. Документи, передбачені процедурою добору кандидатів для призначення на посаду судді, перед складанням кваліфікаційного іспиту готуються повторно з урахуванням інформації щодо особи кандидата за період, що минув із часу першого кваліфікаційного іспиту.
Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до складання наступного кваліфікаційного іспиту не раніше як через два роки.
Результати складеного кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.

1.4.3. Особа, стосовно якої прийнято рішення кваліфікаційної комісії суддів, або особа, за поданням якої вирішувалось питання, у разі незгоди з цим рішенням мають право оскаржити його до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п’ятнадцятиденний строк із дня одержання копії рішення.

1.5. Вимоги до оформлення документів

1.5.1. Особова картка (з фотокарткою 3х4) кандидатом на посаду судді повинна заповнюватися власноручно і містити такі відомості:
- п.1 – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку);
- п.2 – з якого часу є громадянином України (не раніше 1991 року);
- п.3,4 – місце і дата народження;
- п. 5 – освіта, який і коли закінчив навчальний заклад;
- п.6,8 – наукові праці, науковий ступінь (нема; якщо є, то вказати які);
- п. 7 – якими мовами володіє і якою мірою („українська мова – вільно” вказувати обов’язково);
- п.9 – сімейний стан (одружений (заміжня), дружина (чоловік), діти; розлучений (розлучена); неодружений (незаміжня), батько, мати, брат, сестра);
- п.10 – серія та номер паспорта, дата видачі, найменування органу, який його видав;
- п. 11 – домашня адреса, домашній (контактний) телефон;
- особистий підпис.
У додатку 1 до особової картки П-2 ДС вказується (відомості повинні відповідати записам у трудовій книжці):
- місяць та рік початку навчання, роботи;
- місяць та рік закінчення навчання або звільнення з роботи;
- повне найменування посади та установи, підприємства, організації, навчального закладу тощо;
- місце їх знаходження (місто, район, область).
Автобіографія складається власноручно, у довільній формі, але в ній обов’язково повинні бути вказані такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- число, місяць, рік і місце народження;
- коли і де навчався, яку одержав освіту та спеціальність;
- коли, де і на яких посадах працював;
- коли і з ким укладено (розірвано) шлюб;
- відомості про своїх найближчих родичів: дружину (чоловіка), дітей, батька, матір, рідних братів та сестер найближчих родичів дружини (чоловіка) – батька, матір, рідних братів та сестер. При цьому обов’язково вказується прізвище (для жінок – дівоче прізвище), ім’я та по батькові, рік та місце народження, освіта, посада та місце роботи (якщо на пенсійному забезпеченні – останнє місце роботи), домашня адреса; у разі смерті близьких родичів – рік смерті та місце поховання;
- чи притягувалися до кримінальної відповідальності, якщо так, то коли і за якою статтею;
- домашня адреса, контактний телефон.
У кінці автобіографії вказується дата її написання та особистий підпис.

1.5.2. Характеристика з останнього місця роботи (служби) на кандидата у судді надається керівником державного органу, установи, підприємства, організації, де працює або працював громадянин останнім часом. Якщо на останній посаді громадянин працює менше 6 місяців, необхідно надати характеристику з попереднього місця роботи. Характеристику підписує керівник або в.о. керівника установи, підприємства, організації, вказує дату, засвідчує гербовою печаткою. Кандидат у судді ознайомлюється з характеристикою, зазначає дату ознайомлення і ставить підпис.
У разі коли кандидат на посаду судді є суб’єктом підприємницької діяльності, характеристика надається тим державним органом, який видав йому свідоцтво про реєстрацію.

1.5.3. Копія диплома про вищу юридичну освіту та додаток до нього, копія паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки), копія військового квитка або послужного списку з особової справи офіцера, копія трудової книжки та інші копії повинні бути якісні, засвідчені начальником відділу кадрів територіального управління або керівником кадрової служби за місцем роботи в установленому порядку.
До матеріалів слід долучати копію паспорта відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII „Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження”, у якій передбачено, що до паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, у якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

1.5.4. Довідка з Інформаційного центру МВС про відсутність судимості (на території України), довідка з психіатричного диспансеру, довідка з наркологічного диспансеру, довідка медичної установи про стан здоров’я (ф.086) та довідка про відсутність судових рішень про визнання недієздатним чи обмежено дієздатним надається кандидатом в оригіналі.
Необхідно подавати довідку з Інформаційного центру МВС про відсутність судимості у осіб, які змінювали прізвище, ім’я та по батькові, зазначаючи їх попередні прізвища, імена та по батькові.

1.5.5. У рефераті (на останній сторінці) зазначається дата написання і ставиться підпис кандидата. Рецензія на письмову роботу подається в оригіналі.

1.5.6. Декларація про доходи за минулий рік заповнюється кандидатом власноручно.

1.5.7. Довідка про роботу в минулому готується відповідно до записів у трудовій книжці (послужного списку), підписується начальником територіального управління.
1.5.8. Усі документи повинні бути належно оформлені (відповідно до додатка 2) державною мовою України.

1.6. ДСА України

1.6.1. Територіальне управління після отримання висновку кваліфікаційної комісії суддів протягом трьох днів із дати надходження від кваліфікаційної комісії суддів матеріалів з рекомендацією для призначення кандидата на посаду судді надсилає їх до ДСА України.
Матеріали повинні містити (у двох примірниках відповідно до вимог пункту 1.5 цього розділу):
1) подання (згідно з додатком 4);
2) довідку щодо наявності вакантної посади в суді, до якого рекомендується кандидат, видану головою відповідного суду (згідно з додатком 6);
3) заяву кандидата (згідно з додатком 3);
4) особову картку з автобіографією (форма П-2 ДС);
5) характеристику з останнього місця роботи (служби);
6) копію диплома про вищу юридичну освіту та додаток до нього;
7) довідку з Інформаційного центру МВС про відсутність судимості;
8) довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
9) довідку (сертифікат) про проходження профілактичного наркологічного огляду;
10) довідку медичної установи про стан здоров’я (ф. 086);
11) довідку про відсутність рішень про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною, видану органом опіки і піклування;
12) копію паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки);
13) копію військового квитка або послужного списку з особової справи офіцера;
14) копію трудової книжки;
15) реферат;
16) рецензію;
17) декларацію про доходи за минулий рік;
18) фотокартку розміром 3х4 для посвідчення судді разом з інформацією згідно з додатком 7.
Крім того, кандидати на посаду судді, які проходили чи працювали в органах внутрішніх справ, Служби безпеки України, податкової міліції та особи, які проходили надстрокову військову службу в Збройних Силах СРСР чи України, обов’язково додають копію послужного списку або довідку, в якій указано, протягом якого часу, на яких посадах працював (проходив службу) та підстави звільнення з відповідної служби.
Громадянам, які займаються або займались приватною нотаріальною, адвокатською діяльністю, наданням юридичних послуг населенню та підприємницькою діяльністю, необхідно додати копію свідоцтва про право на зайняття такою діяльністю та довідку з державної податкової інспекції району про те, що вони зареєстровані платниками податків.
Окремим кандидатам на посади суддів, які свого часу були студентами, аспірантами, слухачами курсів, учнями та навчались на денних відділеннях у навчальних закладах, у тому числі підготовчих, у трудовій книжці (послужному списку), у яких відсутні відповідні записи про час вступу особи на навчання та час закінчення навчальних закладів, додатково надаються довідки про навчання в цих закладах.
У разі коли кандидати мають диплом про вищу юридичну освіту, видану вузами, акредитацію яких не встановлено, та дипломи, які відповідно до Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2003 року № 563, потребують нострифікації, необхідно додатково надавати довідки з відповідних установ.

1.6.2. Після надання кандидатом усіх вказаних документів відділ кадрів територіального управління готує на кандидата біографічну довідку про роботу в минулому (додаток 5).

1.6.3. Висновок з матеріалами щодо кандидатів на посади суддів місцевих спеціалізованих судів відповідна кваліфікаційна комісія суддів надсилає безпосередньо до ДСА України для подальшого оформлення матеріалів.

1.6.4. ДСА України проводить перевірку оформлення матеріалів та готує за підписом начальника управління кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та державної судової адміністрації біографічну довідку про роботу кандидата в минулому.

1.6.5. Після цього ДСА України відповідно до пункту 13 Положення опрацьовані матеріали не пізніше 10 днів із дати їх надходження надсилає до Вищої ради юстиції.

1.6.6. Якщо під час перевірки встановлено, що матеріали оформлені неналежним чином, то відділ суддівських кадрів ДСА України робить письмовий або телефонний запит до територіального управління (кандидата) щодо усунення вказаних недоліків у встановлений строк. У разі несвоєчасного усунення без поважних причин указаних недоліків матеріали повертаються до територіального управління на доопрацювання.

1.7. Вища рада юстиції

1.7.1. Представлені кандидати у судді запрошуються на засідання Вищої ради юстиції для співбесіди, умови якої зазначені в Методичних рекомендаціях та орієнтовних питаннях юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді, що призначається вперше, і перевірки їх професійних знань у Вищій раді юстиції, схвалених рішенням Вищої ради юстиції від 5 листопада 2003 року № 689, та прийняття відповідного рішення. Після цього Вищою радою юстиції вноситься в установленому законом порядку подання Президентові України щодо тих кандидатів, які рекомендовані нею для призначення на посади суддів місцевих судів уперше строком на п’ять років.

1.7.2. Якщо кандидат не рекомендований Вищою радою юстиції, то його матеріали повертаються до відповідного територіального управління через ДСА України.

1.7.3. Повторний розгляд матеріалів стосовно осіб, яким відмовлено у внесенні подання про призначення на посаду у зв’язку з неналежною підготовленістю до судової роботи, допускається не раніше ніж через рік з часу попереднього розгляду.

1.8. Призначення кандидата на посаду судді згідно з Указом Президента

1.8.1. ДСА України, отримавши копію Указу Президента України „Про призначення суддів” (далі - Указ), надсилає засвідчені ксерокопії указу до відповідного територіального управління та судів.

1.8.2. Після отримання відповідної ксерокопії територіальне управління упродовж одного дня надсилає до місця роботи (проживання) громадянина, якого призначено суддею, ксерокопію Указу з листом, у якому просить звільнити його з роботи в порядку переведення у зв’язку з призначенням на посаду судді, провести з ним повний розрахунок із заробітної плати та видати трудову книжку.

1.8.3. У день прибуття новопризначеного судді до місцевого суду голова цього суду видає наказ (на підставі поданої заяви судді) про те, що суддя із зазначеного дня приступив до виконання своїх службових обов’язків, дає доручення щодо оформлення особової справи, внесення відповідного запису до трудової книжки, розсилки відповідних копій до територіального управління.

1.8.4. Територіальне управління надсилає до ДСА України копії наказів на всіх суддів, які приступили до виконання своїх службових обов’язків у місцевих судах області та міст Києва і Севастополя згідно з останнім Указом.

1.8.5. Голова ДСА України письмово звертається до Секретаріату Президента України про визначення дати складання вперше призначеними суддями присяги, а також вирішує питання щодо виготовлення та вручення кожному з указаних суддів посвідчення судді.

1.9. Відмова кандидата від заяви про призначення його на посаду судді

1.9.1. Особа, яка рекомендована кваліфікаційною комісією суддів, але ще не призначена Президентом України, може відмовитись від своєї заяви щодо призначення її на посаду судді.
Для цього особа звертається з відповідною письмовою заявою (на ім’я Президента України) до територіального управління, в якій зазначає підстави відмови від раніше поданої заяви.

1.9.2. Територіальне управління надсилає заяву до ДСА України, яка звертається до Голови Вищої ради юстиції з проханням розглянути питання щодо відмови кандидата від раніше поданої заяви і прийняти відповідне рішення.

 

Розділ 2. Порядок підготовки матеріалів щодо обрання суддів безстроково

2.1. Загальні положення

2.1.1. Обрання суддів безстроково здійснюється Верховною Радою України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС України) відповідно до пункту 8 статті 8 Закону України "Про статус суддів", пункту 4 статті 60 Закону України "Про судоустрій України" та пункту 1 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” за поданням Голови Верховного Суду України щодо суддів загальних судів або голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

2.1.2. Переведення судді з одного суду до іншого шляхом обрання здійснюється згідно зі статтею 15 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”.

2.1.3. Переведення судді з одного суду до іншого здійснюється згідно зі статтею 62 Закону України “Про судоустрій України”.

2.1.4. Звільнення з посади професійного судді, обраного на посаду безстроково, здійснюється відповідно до глави III Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”.

2.1.5. Підготовка матеріалів з питань обрання суддів на посади та звільнення обраних безстроково суддів судів загальної юрисдикції з посад, крім суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, здійснюється ДСА України та територіальними управліннями.

2.1.6. Підготовка матеріалів з питань переведення суддів з одного суду до іншого шляхом обрання здійснюється ДСА України та територіальними управліннями.

2.1.7. Матеріали про обрання суддів безстроково, переведення їх з одного суду до іншого та звільнення цих суддів з посад у встановлені строки надсилаються до ДСА України за поданням начальника територіального управління, погодженим з головою відповідного апеляційного, військового чи господарського суду.

2.1.8. Підготовка матеріалів щодо обрання на посади безстроково суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, переведення, а також звільнення їх з обійманих посад здійснюється кадровими підрозділами цих судів.

2.2. Забезпечення контролю за додержанням строків і якості підготовки та проходження матеріалів щодо обрання суддів на посади безстроково

2.2.1. Організація роботи з підготовки матеріалів щодо обрання суддів на посади безстроково провадиться на підставі Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”, відповідно до Типового регламенту та Плану роботи ВККС України, що складається щорічно.

2.2.2. Територіальні управління, а також відповідні спеціалізовані суди не пізніше 1 серпня кожного року надсилають до ДСА України списки суддів місцевих, апеляційних, господарських, адміністративних, військових, апеляційних господарських, адміністративних та військових судів, повноваження та термін перебування у кваліфікаційному класі яких закінчуються у наступному році. На підставі зазначених відомостей управління забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій та органів суддівського самоврядування здійснює підготовку проекту плану роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі службового атестування суддів у зв’язку з обранням їх на посади безстроково та присвоєння їм кваліфікаційних класів. Затверджений План роботи ВККС України ДСА України надсилає до територіальних управлінь, які, у свою чергу, доводять План до відома голів місцевих, апеляційних, господарських, військових, апеляційних господарських та військових судів. План доводиться до відома вищих спеціалізованих судів для забезпечення здійснення ними контролю за додержанням відповідних строків. Затверджений План роботи ВККС України надсилається також до управління кадрового забезпечення Верховного Суду України для здійснення відповідного контролю.

2.2.3. При визначенні термінів повноважень суддів необхідно мати на увазі, що відповідно до чинної на той час Конституції України (Основного Закону) та Закону України “Про внесення змін до статей 149 і 150 Конституції України (Основного Закону), який був вперше оприлюднений у газеті “Голос України” 06.04.1994 року № 63, судді судів загальної юрисдикції до 6 квітня 1994 року обиралися строком на 10 років, а з внесенням змін до Конституції України в період із 6 квітня 1994 року по 27 червня 1996 року обиралися вперше на 5 років, повторно на 10 років. Із 28 червня 1996 року з прийняттям нової Конституції України судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються на посаду судді строком на п'ять років Президентом України, після чого обираються Верховною Радою України безстроково.

2.2.4. Забезпечення контролю за дотриманням строків подання документів щодо кандидатів для обрання суддями безстроково покладається на територіальні управління та спеціалізовані суди.
Для здійснення поточного контролю доцільно сформувати в територіальних управліннях, загальних та спеціалізованих судах відповідні списки таких суддів та покласти відповідальність щодо ведення таких списків у контрольному стані на керівників кадрових служб (або працівників з кадрової роботи) територіальних управлінь та керівників апарату суду.

2.2.5. Відповідальність за додержання вимог щодо строків, повноти та якості підготовки документів про обрання суддів однаковою мірою несуть начальники територіальних управлінь, голови місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів.
У разі якщо строки подачі документів не витримано, начальник територіального управління спільно з головою відповідного (апеляційного, господарського та ін.) суду зобов’язані здійснити перевірку причин порушення термінів підготовки матеріалів щодо суддів. Висновки про результати перевірки та вжиті заходи надсилаються до ДСА України одночасно з матеріалами щодо обрання судді. Про кожний випадок порушення строків підготовки матеріалів щодо обрання суддів безстроково голова відповідного апеляційного суду окремим листом повідомляє управління кадрового забезпечення Верховного Суду України.

2.3. Порядок підготовки та оформлення документів щодо суддів, повноваження яких закінчуються, для обрання їх на посади безстроково територіальним управлінням державної судової адміністрації

2.3.1. Відповідно до пункту 8 статті 8 Закону України "Про статус суддів",
пункту 4 статті 60 Закону України "Про судоустрій України" та пункту 1 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” суддя, строк
повноважень якого закінчується, має право звернутися із заявою і бути
рекомендованим для обрання суддею безстроково, якщо відсутні визначені частиною четвертою статті 59 Закону України "Про судоустрій України" обставини, що перешкоджають цьому.

2.3.2. За 6 місяців до закінчення строку повноважень судді територіальне управління повідомляє його про необхідність визначитися щодо обрання на посаду безстроково та початок підготовки матеріалів з цього питання.
У разі прийняття суддею рішення про використання свого права на обрання на посаду судді безстроково, він не пізніш як за 5 місяців до закінчення терміну повноважень звертається з відповідною письмовою заявою до територіального управління та голови відповідного суду.

2.3.3. Територіальне управління після отримання заяви судді про обрання на посаду безстроково в п’ятиденний термін надсилає до місцевих засобів масової інформації повідомлення про підготовку матеріалів для обрання зазначеного кандидата суддею безстроково.

2.3.4. Підготовку та оформлення матеріалів щодо судді для вирішення питання про обрання його на посаду безстроково територіальне управління провадить у строк не більше 30 днів.
Пакет документів повинен містити:
- письмову заяву кандидата, написану власноручно (додаток 8);
- подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково (додаток 9);
- копію документа, що посвідчує громадянство (1, 2, 10, 11 сторінки паспорта);
- особову картку з обліку кадрів (за формою П2-ДС) та автобіографію кандидата;
- копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;
- копії трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж;
- характеристику з місця (або з останнього місця) роботи (додаток 10);
- довідку про показники роботи судді за останні п'ять років за підписами голови відповідного суду та начальника територіального управління (додаток 11,11/1);
- біографічну довідку про роботу кандидата в минулому відповідно до даних трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж (додаток 12);
- копії рішень уповноважених державних органів про призначення та переведення суддів на посади;
- довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із зазначенням про його професійну придатність (додаток 13);
- декларацію про доходи за останній рік за встановленою Міністерством фінансів України формою (додаток 14);
- копію свідоцтва про реєстрацію або розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища);
- копію рішення про присвоєння останнього кваліфікаційного класу судді;
- довідку про підвищення кваліфікації кандидата за останній рік (додаток 15);
- особисті дані щодо судді для виготовлення посвідчення (на окремому аркуші паперу: кольорова фотокартка, прізвище, ім’я, по батькові, особистий підпис судді), засвідчені підписом начальника територіального управління та скріплені печаткою (додаток 16);
- довідку (виписку, копію, завірену у встановленому порядку) про опублікування повідомлення про підготовку матеріалів щодо обрання кандидата суддею безстроково у місцевих ЗМІ (додаток 17).
У разі необхідності до пакету документів можуть долучатися інші матеріали (копії рішень кваліфікаційних комісій апеляційних округів, довідки про результати розгляду звернень тощо).

2.3.5. У разі необхідності підготовка матеріалів може включати здійснення посадовими особами територіального управління перевірок звернень громадян та інших матеріалів стосовно судді, що претендує на обрання на посаду безстроково.

2.3.6. У ході підготовки матеріалів щодо обрання судді на посаду безстроково голови апеляційних, господарських, військових та місцевих судів, рад суддів та кваліфікаційних комісій суддів надають територіальним управлінням статистичні відомості, довідки, характеристики, цивільні і кримінальні справи, копії рішень та інші документи, необхідні для якісного і повного формування пакету документів відносно цього судді.

2.4. Порядок підготовки та подання документів щодо обрання суддею безстроково особи, яка раніше вже обіймала посаду судді не менше п’яти років, але на час розгляду питання про обрання обіймає посаду судді

2.4.1. Відповідно до пункту 4 статті 91 Закону України “Про судоустрій України” особа, яка раніше вже обіймала посаду судді не менше п’яти років, але на час розгляду питання про обрання не обіймає посаду судді, і з часу звільнення якої з посади судді минуло більше п’яти років (далі – кандидат на посаду судді), у разі виявлення бажання бути обраною на посаду судді повинна скласти кваліфікаційний іспит – виконати письмове завдання та відповісти на фахові питання. Тему для підготовки письмового реферату кандидат на посаду судді отримує у кваліфікаційній комісії апеляційного округу.

2.4.2. Для вирішення питання щодо обрання на посаду судді кандидат звертається до територіального управління з письмовою заявою про підготовку матеріалів. Заява кандидата повинна бути завізована головою того суду, до якого особа планує бути обраною.

2.4.3. Територіальне управління на кандидата на посаду судді формує пакет документів, зазначений у пункті 2.3 розділу 2, який повинен містити:
- заяву судді (додаток 18);
- подання із зазначенням наявності вакантної посади судді в суді, з якого часу посада вакантна, у зв’язку з чим виникла, а також посилання на номер і дату відповідного документа;
- письмовий реферат.

2.5. Порядок підготовки та подання документів щодо переведення судді з одного суду до іншого шляхом обрання

2.5.1. Відповідно до статті 15 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” обрання судді місцевого, апеляційного та спеціалізованого суду, раніше обраного безстроково, до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації, відбувається в такому порядку:
1) звернення судді до територіального управління щодо переведення з одного суду до іншого шляхом обрання;
2) подання на переведення судді з одного суду до іншого шляхом обрання вноситься тільки за наявності вакантної посади судді в суді та письмової згоди голови суду та апеляційного суду, до якого суддя переводиться.
Територіальне управління на суддю, який подав заяву про переведення з одного суду до іншого шляхом обрання, оформляє пакет документів, зазначений у пункті 2.3 розділу 2, який повинен містити:
- письмову заяву (додаток 19);
- подання із зазначенням наявності вакантної посади судді в суді, з якого часу посада вакантна, у зв’язку з чим виникла, а також посилання на номер і дату відповідного документа;
- у назві біографічної довідки про роботу в минулому зазначається назва суду, до якого кандидат обирається (додаток 20).
3. ДСА України підготовлені матеріали щодо переведення направляє до Верховного Суду України або відповідного вищого спеціалізованого суду.

2.6. Вимоги до оформлення документів щодо обрання суддів безстроково та переведення до інших судів.

Усі документи повинні бути оформлені державною мовою.

2.6.1. Заява кандидата щодо обрання на посаду судді безстроково повинна бути написана суддею власноручно за встановленою формою, підписана із зазначенням дати написання заяви. Дата написання заяви – це дата звернення кандидата до територіального управління.

2.6.2. На кожного кандидата на обрання суддею безстроково готується окреме подання за підписом голови апеляційного суду та начальника територіального управління. Подання має бути оформлено на фірмовому бланку територіального управління, зареєстровано, скріплено печатками територіального управління та відповідного апеляційного суду.
У поданні про обрання кандидата на посаду судді безстроково зазначаються: рівень, спеціалізація та найменування місцезнаходження суду, до якого обирається кандидат; короткі відомості про кандидата: рік народження, дані про закінчення вузу, стаж правової роботи та на посаді судді, призначення (обрання) на посаду судді, присвоєння кваліфікаційного класу; особисті ділові та моральні якості кандидата, його організаторські здібності, якість виконаної роботи, участь у заходах щодо підвищення кваліфікації, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.6.3. Особова картка з обліку кадрів повинна відповідати формі П2–ДС, затвердженій наказом Мінстату України від 26 грудня 1995 року № 343. В особовій картці повинні бути заповнені всі розділи власноручно, акуратно, без помилок і виправлень, вклеєна кольорова фотокартка. У розділі 3 “Просування по службі в державному органі” слід указувати дані про переведення судді та присвоєння кваліфікаційного класу.
Автобіографія складається за довільною формою, власноручно. В автобіографії необхідно вказати рік і місце народження, громадянство, в яких учбових закладах навчались, яку одержали освіту і спеціальність; коли, де і на яких посадах працювали, причини переходу на іншу роботу; надати відомості (прізвище, ім’я, по батькові, рік і місце народження, освіта, посада і місце роботи, місце проживання) про найближчих родичів та родичів дружини (чоловіка): дружини (чоловіка), дітей, батька, матері, рідних братів і сестер; зазначити чи притягались до кримінальної відповідальності; місце проживання, дату складання автобіографії та особистий підпис.

2.6.4. Копії документів завіряються у встановленому порядку із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, підпису особи, яка завіряє, та скріплюються гербовою печаткою. Якщо копія документа має декілька сторінок, завіряється кожна сторінка, нумерується та скріплюється скріпкою (не прошивається).

2.6.5. Характеристику та довідку про обсяг та якість роботи на суддю складає та підписує голова відповідного суду, в якому працює суддя. В характеристиці повинна бути вказана дата складання, а підпис – засвідченим гербовою печаткою суду. Характеристику на голову місцевого суду, на суддю апеляційного суду підписує голова апеляційного суду області.
Характеристика та довідка про обсяг та якість роботи судді погоджується з начальником територіального управління, підписується та скріплюється печаткою. Після цього з характеристикою та довідкою про обсяг та якість роботи ознайомлюється суддя, підписує їх і зазначає дату ознайомлення. Якщо суддя не згоден з характеристикою та довідкою про обсяг та якість роботи, про це він також зазначає на характеристиці та довідці і може висловити свою думку чи надати окреме пояснення у письмовому вигляді.
Характеристику на голову апеляційного суду області (військового апеляційного суду регіону, ВМС), голову вищого спеціалізованого суду підписує Голова Верховного Суду України.
У характеристиці повинно бути зазначено, на кого подається характеристика, до якого суду обирається суддя, дата народження, громадянство, в якому році і який вуз закінчив, стаж роботи на посаді судді, в якому кваліфікаційному класі перебуває і термін закінчення повноважень судді. В характеризуючій частині необхідно вказати про:
- особисті, ділові та моральні якості судді;
- рівень його теоретичної підготовки;
- якість роботи судді за останні п’ять років із зазначенням загальної кількості розглянутих суддею кримінальних, цивільних та адміністративних справ, кількості скасованих або змінених вироків, рішень, ухвал, підстави скасування, зміни вироків, рішень, ухвал;
- кількість підготовлених за цей період аналітичних матеріалів і з яких питань;
- участь у роботі з підвищення кваліфікації суддів;
- державні нагороди, почесні звання;
- чи були предметом розгляду у місцевому або апеляційному суді області скарги громадян на дії судді, результати розгляду;
- чи притягувався суддя до дисциплінарної відповідальності.

2.6.6. Довідка про показники роботи судді та додаток до неї підписуються головою відповідного суду та начальником територіального управління, скріплюються печатками, після чого суддя з ними ознайомлюється, підписує і зазначає дату ознайомлення.
Довідка про показники роботи судді складається за останні 5 років роботи на посаді судді. Якщо особа працювала суддею не повний рік або рік ще не закінчився, то необхідно в таблиці вказати, з якого по який місяць відповідного року надаються дані.
У довідці необхідно зазначити таку інформацію:
- кількість розглянутих справ по роках і категоріях (у кримінальних справах також кількість осіб, стосовно яких розглядались справи);
- кількість оскаржених рішень, ухвал, постанов, у тому числі скасованих і змінених;
- кількість заяв про притягнення до дисциплінарної відповідальності, порушених дисциплінарних проваджень і прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Інформація про підстави скасування та зміну вироків, рішень, ухвал і постанов із зазначенням номера та суті справи подається окремо за кожний рік (додаток 11).
Показник “якість розгляду справ (%)”у графі “судді” розраховується за формулою:
кількість скасованих (змінених) судових рішень, постановлених суддею поділити на кількість розглянутих суддею справ, помножити на 100 (у кримінальних справах – кількість осіб, щодо яких скасовано (змінено) вироків, ухвал, постанов поділити на кількість осіб, щодо яких розглядались справи, помножити на 100).
Дані графи “в суді” розраховується аналогічно даним графи “судді”, тільки на підставі даних статистичних звітів про роботу суду.
Для заповнення графи “в регіоні” за інформацією слід звертатися до управлінь юстиції (дані – до 2002 року включно) та територіальних управлінь державної судової адміністрації (дані – з 2003 року).

2.6.7. Біографічну довідку про роботу кандидата в минулому на посаду судді суду підписує начальник територіального управління.
Під час оформлення біографічної довідки про роботу кандидата в минулому необхідно:
- перевіряти за довідником адміністративно–територіального поділу України, країн СНД точне найменування міст, сіл, селищ міського типу, районів, областей, республік;
- писати повністю найменування установ, підприємств, організацій, навчальних закладів. Їх місцезнаходження зазначати тільки в тому випадку, коли воно відсутнє в найменуванні;
- роботу на різних посадах на одному й тому ж підприємстві (в установі) можна вказувати в одному рядку;
- “тимчасово не працював” вказувати тільки в тому разі, коли це мало місце більше ніж кілька місяців;
- у випадках, коли громадянин виїжджав з України для проживання в інші країни (крім строкової служби в Збройних Силах СРСР та службових відряджень), треба підрахувати загальний час проживання в Україні і вказати: “Проживає в Україні 45 років”;
- дані біографічної довідки повинні відповідати паспортним даним про дату та місце народження кандидата, даним у дипломі про закінчення вузу та записам про трудову діяльність у трудовій книжці кандидата в судді та розділу “Трудова діяльність” особової картки.
У правому верхньому куті довідки вказується стаж роботи на посаді судді у повних роках, у якому кваліфікаційному класі перебуває суддя, у дужках – дата присвоєння останнього кваліфікаційного класу.

2.6.8. Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата, згідно з додатком № 3 до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, повинна містити лікарський висновок про професійну придатність судді, бути підписана головним лікарем (головою лікарської комісії) та скріплена печаткою.

2.6.9. Декларація про доходи кандидата повинна відповідати формі №001-ДС, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 1997 року № 58 (містить 6 розділів), заповнена власноручно, повно, акуратно та без виправлень.
У пункті 4 розділу 1 декларації про доходи вказується посада, на яку претендує суддя.
У розділі 2 та 3 вказується рік, за який подається декларація про доходи.
У розділі 3 заповнюються відповідно пункти 4 чи 5.
Декларація про доходи підписується суддею із зазначенням дати її заповнення.

2.7. Порядок розгляду Державною судовою адміністрацією України матеріалів щодо обрання та переведення суддів у порядку обрання

2.7.1. Подання та відповідні матеріали на обрання суддів надсилаються територіальним управлінням до ДСА України у строки, вказані у Плані роботи ВККС України, але не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення строку повноважень судді. Скорочення цього терміну не допускається.

2.7.2. ДСА України відповідно до пункту 2 статті 2, статті 8 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” та плану роботи ВККС України зі службового атестування суддів у зв’язку з обранням їх на посади безстроково та присвоєння їм кваліфікаційних класів на поточний рік, контролює строки надходження матеріалів щодо суддів, здійснює перевірку щодо повноти та якості оформлення матеріалів і вживає заходів до усунення недоліків.

2.7.3. Не пізніше ніж у п’ятиденний термін з дня надходження матеріалів ДСА України оприлюднює інформацію щодо ініціювання питання про обрання суддів безстроково в газеті “Голос України”.

2.7.4. У разі виявлення помилок, неповноти або інших недоліків, допущених при підготовці документів, ДСА України надсилає доручення відповідному територіальному управлінню державної судової адміністрації про доопрацювання та усунення недоліків. Доручення Державної судової адміністрації України з цих питань повинні бути виконані у строк не пізніше 14 днів від дня їх отримання (усної вимоги, по телефону, факсу, електронним зв’язком, поштою).
У разі необхідності ДСА України під час опрацювання матеріалів вправі витребувати додаткові документи щодо судді (провадження по зверненнях, рішення кваліфікаційних комісій, матеріали перевірок тощо).
У разі допущеної тяганини під час підготовки матеріалів чи при виконанні доручень про усунення недоліків може вирішуватися питання про дисциплінарну відповідальність відповідних посадових осіб.

2.7.5. ДСА України формує матеріали на суддів із різних областей за Мережею судів України та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку повноважень суддів вносить подання щодо них Голові Верховного Суду України для подальшого скерування на розгляд ВККС України.
До подання долучаються такі документи щодо кожного судді:
- заява судді;
- біографічна довідка про роботу кандидата в минулому;
- характеристика;
- довідка про обсяг та якість роботи судді;
- копія документа про призначення або останнє обрання судді;
- копія паспорта;
- подання на суддю;
- проект рішення ВККС України про можливість обрання кандидата на посаду судді безстроково.
У разі необхідності до пакету документів можуть долучатися додаткові матеріали.

2.7.6. За поданням Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду вказані матеріали на суддів не пізніше ніж за два с половиною місяці до закінчення терміну повноважень судді надсилаються до ВККС України для розгляду і прийняття рішення щодо рекомендації суддів для обрання їх суддями безстроково.
2.7.7. ВККС України відповідно до плану роботи, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування судді на посаді, розглядає подання Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду на суддів про обрання кандидата на посаду судді безстроково.

2.7.8. Порядок розгляду ВККС України питань щодо обрання та переведення суддів визначається регламентом, прийнятим Комісією відповідно до частини шостої статті 79 Закону України “Про судоустрій України”.

2.7.9. ВККС України в ході розгляду питань про надання рекомендації щодо можливості обрання суддів на посади безстроково чи переведення їх до інших судів може доручити ДСА України перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.

2.7.10. На підставі пункту 5 статті 82 Закону України “Про судоустрій України”, пунктів 2, 3 статті 6 Закону України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” після розгляду на засіданні кандидатури судді щодо обрання безстроково, ВККС України копію рішення (висновку) про рекомендацію (не рекомендацію) про обрання кандидата на посаду судді безстроково з обов’язковим зазначенням дотриманням кандидатом вимог, передбачених статтею 127 Конституції України, та протокол кваліфікаційної атестації (якщо перерва на посаді судді перевищує п’ять років, до протоколу кваліфікаційної атестації додається висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи) протягом семи днів надсилає Голові Верховного Суду України або вищого спеціалізованого суду, та особі, щодо якої вирішувалося питання.

2.7.11. ДСА України, отримавши рішення та протокол кваліфікаційної атестації ВККС України формує матеріали для розгляду їх на Верховній Раді України, у зв’язку з чим готує:
- на кожного суддю – біографічні довідки про роботу кандидата в минулому, скріплені печаткою та підписані начальником управління кадрової роботи та державної служби ДСА України;
- подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково;
- проект постанови Верховної Ради України.

2.7.12. Подання з долученими до нього сформованими матеріалами на кожного суддю надсилаються до Верховного Суду України для внесення подання до Верховної Ради України про обрання суддів на посади безстроково чи переведення їх (у порядку обрання) до інших судів.

2.7.13. До подання слід долучати проект постанови Верховної Ради України та особову справу судді, яка повинна містити такі документи:
- письмову заяву кандидата, написану власноручно;
- копію рішення (висновку) про рекомендацію ВККС України про обрання кандидата на посаду судді безстроково;
- протокол кваліфікаційної атестації (якщо перерва на посаді судді перевищує п’ять років, до протоколу кваліфікаційної атестації додається висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи);
- копію документа кандидата, що посвідчує громадянство (1, 2, 10, 11 сторінки паспорта);
- особову картку з обліку кадрів (за формою П2-ДС) та автобіографію кандидата;
- копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;
- копії трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж;
- характеристику з місця (або з останнього місця) роботи;
- довідку про показники роботи судді за останні п'ять років за підписами голови відповідного суду та начальника територіального управління державної судової адміністрації. При цьому в довідці зазначаються: інформація щодо кількості розглянутих справ по роках і категоріях, кількості скасованих, змінених вироків, рішень, ухвал, постанов; підстави скасування, зміни вироків, рішень і ухвал, кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- біографічну довідку про роботу кандидата в минулому відповідно до даних трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж;
- копії рішень уповноважених державних органів про призначення та переведення суддів на посади;
- довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із зазначенням про його професійну придатність;
- декларацію про доходи за останній рік за встановленою Міністерством фінансів України формою.

2.7.14. Голова Верховного Суду України або голова відповідного вищого спеціалізованого суду не пізніш як через один місяць після надходження висновку ВККС України вносить подання до Верховної Ради України. До подання долучається рекомендація ВККС України щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково та інші матеріали.

Розділ 3. Порядок підготовки та подання документів
про переведення суддів до іншого суду

3.1. Загальні положення

3.1.1. Відповідно до статті 62 Закону України “Про судоустрій України” суддя може бути переведений до іншого суду за його письмовою заявою.
Переведення судді з одного місцевого суду до іншого місцевого суду області (регіону), переведення судді апеляційного суду області (регіону) в апеляційний суд іншої області (регіону) здійснюється Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України.

3.1.2. Переведення судді з місцевого суду до апеляційного суду області (регіону) здійснюється Президентом України тільки у межах п’ятирічного строку повноважень судді в порядку призначення його на посаду судді апеляційного суду. В цьому випадку подання щодо призначення судді надсилається до ДСА України не пізніше як за 6 місяців до закінчення п’ятирічного строку повноважень судді. Якщо до закінчення строку повноважень залишається менше шести місяців, то на такого суддю необхідно оформити документи на обрання суддею апеляційного суду безстроково.

3.1.3. Переведення суддів, які мають строк повноважень більше 5 років або вже обрані суддями безстроково, до судів вищого рівня здійснюється Верховною Радою України у порядку обрання їх суддями вищого суду безстроково.

3.2.Переведення судді з одного місцевого суду до іншого місцевого суду

3.2.1. Суддя місцевого суду (у разі наявності вакантної посади судді) із заявою про переведення (додаток 24) звертається до голови цього суду, який складає і підписує на суддю характеристику з довідкою про обсяг та якість його роботи. При цьому переведення також погоджується з головою місцевого суду, до якого переводиться суддя. Після цього заява разом з характеристикою та довідкою про обсяг та якість роботи судді надсилається до територіального управління для оформлення документів на переведення.
Підготовлені документи (додаток 21) за поданням (додаток 23) начальника відповідного територіального управління погодженим з головою апеляційного суду тієї області, куди переводиться суддя, надсилаються до ДСА України.

3.3. Переведення судді з одного апеляційного суду області (регіону) до іншого апеляційного суду області (регіону)

3.3.1. Суддя апеляційного суду області звертається до голови суду в якому працює із заявою про переведення (додаток 25) його до апеляційного суду іншої області (у разі наявності вакантної посади судді). При цьому переведення погоджується з головою апеляційного суду, до якого переводиться суддя.
Голова апеляційного суду, в якому працює суддя, складає і підписує на суддю характеристику з довідкою про обсяг та якість його роботи. Після цього дає розпорядження кадровій службі суду щодо оформлення пакета документів на переведення судді (додаток 21).
Підготовлені документи за поданням голови апеляційного суду області надсилаються до ДСА України.

3.4. Переведення судді місцевого суду на посаду судді апеляційного суду області (регіону) в порядку призначення

3.4.1. Суддею апеляційного суду, якщо інше не передбачено законом, може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як п’ять років, у тому числі не менш як три роки на посаді судді.

3.4.2. Переведення судді з місцевого суду до апеляційного суду в межах п’ятирічного строку повноважень здійснюється в порядку призначення в межах п’ятирічного строку на посаду судді апеляційного суду Президентом України на підставі рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів.

3.4.3. Суддя місцевого суду звертається до голови відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію щодо призначення на посаду судді апеляційного суду в межах п’ятирічного строку (додаток 28).
Після отримання суддею рекомендації територіальне управління готує відповідний пакет документів (додатки 22, 27) для надіслання до ДСА України.
Підготовлені документи надсилаються за поданням, підписаним начальником територіального управління погодженим з головою апеляційного суду тієї області, куди призначається в межах п’ятирічного строку суддя.

3.5. ДСА України

3.5.1. ДСА України проводить перевірку оформлення матеріалів на переведення суддів та разом з проектом Указу Президента України надсилає до Верховного Суду України.
Матеріали на суддів місцевих судів щодо призначення їх у межах п’ятирічного строку повноважень на посади суддів апеляційних судів областей (регіонів) надсилаються до Вищої ради юстиції.

3.5.2. Указ Президента України про переведення суддів надходить до ДСА України, яка надсилає копію Указу до відповідних територіальних управлінь та судів.

3.5.3. Голова відповідного суду, де працював суддя, видає наказ про виключення судді зі штату місцевого суду у зв’язку із переведенням до іншого суду .
Голова відповідного суду, до якого переведений суддя, видає наказ про те, що суддя з такого-то дня приступив до виконання своїх службових обов’язків.

 

Розділ 4. Порядок підготовки та подання документів про звільнення суддів з посади судді

4.1. Загальні положення

4.1.1. Відповідно до Закону України від 15.12.92 „Про статус суддів”, пункту четвертого статті 126 Закону України від 07.02.02 „Про судоустрій України” та статей 16-18 Закону України від 18.03.04 „Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” підготовка матеріалів на звільнення суддів апеляційних, місцевих загальних та спеціалізованих судів Президентом України та Верховною Радою України здійснюється відповідними територіальними управліннями.

4.2. Порядок підготовки матеріалів про звільнення з посади судді, суддів обраних безстроково

4.2.1. Суддя, обраний безстроково, звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Вищої ради юстиції у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 126 Конституції України та частиною першою статті 15 Закону України “Про статус суддів”.
4.2.2. У випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9 частини п’ятої статті 126 Конституції України, судді спеціалізованих судів із заявою про звільнення звертаються до територіального управління.
Територіальне управління подання про звільнення суддів разом з обліково-характеризуючими матеріалами надсилає до ВККС України, яка, у свою чергу, вносить пропозицію про прийняття подання про звільнення суддів до Вищої ради юстиції, при цьому направивши також пропозицію про прийняття подання про звільнення суддів Голові вищого спеціалізованого суду. Після чого Голова вищого спеціалізованого суду із поданням, обліково-характеризуючими матеріалами та пропозицією ВККС України про прийняття подання про звільнення суддів відповідно до пункту 9 статті 41 Закону України „Про судоустрій України” звертається до Вищої ради юстиції з поданням про звільнення судді (одночасно повідомляє ДСА України, відправивши один екземпляр матеріалів).
Вища рада юстиції за поданням Голови вищого спеціалізованого суду, пропозицією ВККС України разом з обліково-характеризуючими матеріалами вносить подання про звільнення суддів до Верховної Ради України.

4.2.3. У випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9 частини п’ятої статті 126 Конституції України, судді апеляційних, місцевих загальних судів із заявою про звільнення звертаються до територіального управління.
Начальник територіального управління подання про звільнення суддів (погоджене з головою відповідного апеляційного суду) разом з обліково-характеризуючими матеріалами надсилає до відповідної кваліфікаційної комісії суддів, яка, у свою чергу, вносить пропозицію про прийняття подання про звільнення суддів до Вищої ради юстиції, при цьому направивши також пропозицію про прийняття подання про звільнення суддів до територіального управління.
Територіальне управління, отримавши пропозицію про прийняття подання про звільнення суддів, готує пакет обліково-характеризуючих документів для надіслання до ДСА України для подальшого розгляду та опрацювання.
ДСА України проводить перевірку оформлення матеріалів, готує за підписом начальника управління кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та державної судової адміністрації біографічну довідку про роботу на посаді судді (також іншої діяльності, що дає право на відставку).
Якщо під час перевірки встановлено, що матеріали оформлені неналежним чином, відділом суддівських кадрів ДСА України робиться письмовий або телефонний запит до територіального управління щодо усунення вказаних недоліків. У разі тривалого неусунення недоліків матеріали повертаються до територіального управління на доопрацювання.
Голова ДСА України з поданням, обліково-характеризуючими матеріалами та пропозицією відповідної кваліфікаційної комісії суддів про прийняття подання про звільнення суддів звертається до Голови Верховного Суду України.
Голова Верховного Суду України за поданням Голови ДСА України, пропозицією відповідної кваліфікаційної комісії суддів про прийняття подання про звільнення суддів разом з обліково-характеризуючими матеріалами вносить подання про звільнення з посади суддів до Вищої ради юстиції.
Вища рада юстиції за поданням Голови Верховного Суду України, пропозицією відповідної кваліфікаційної комісії суддів разом з обліково-характеризуючими матеріалами вносить подання про звільнення суддів до Верховної Ради України.

 

4.3. Порядок підготовки матеріалів про звільнення з посади суддів, які не обрані безстроково

4.3.1. Суддя звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 126 Конституції України та частиною першою статті 15 Закону України “Про статус суддів”.

4.3.2. Судді апеляційних, місцевих загальних та спеціалізованих судів, які не обрані безстроково, у випадках, передбачених пунктами 1-3 та пунктом 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України та частини першої статті 15 Закону України “Про статус суддів”, із заявою про звільнення звертаються до територіального управління.

4.3.3. Начальник територіального управління разом з обліково-характеризуючими матеріалами вносить подання (погоджене головою відповідного апеляційного суду) про звільнення судді до Голови ДСА України.

4.3.4. ДСА України проводить перевірку оформлення матеріалів, готує біографічну довідку про роботу на посаді судді (також іншої діяльності, що дає право на відставку) та вносить подання про звільнення судді Голові Верховного Суду України (Голові вищого спеціалізованого суду).

4.3.5. Якщо під час перевірки встановлено, що матеріали оформлені неналежним чином, відділом суддівських кадрів ДСА України робиться письмовий або телефонний запит до територіального управління щодо усунення вказаних недоліків. У разі тривалого неусунення недоліків матеріали повертаються до територіального управління на доопрацювання.

4.3.6. Голова Верховного Суду України (Голова вищого спеціалізованого суду) вносить подання про звільнення судді разом з обліково-характеризуючими матеріалами до Вищої ради юстиції.

4.3.7. Вища рада юстиції подання про звільнення судді разом з обліково-характеризуючими матеріалами вносить до органу, який обрав або призначив суддю на посаду.

4.4. Звільнення судді відповідно до Указу Президента України або Постанови Верховної Ради України

4.4.1. ДСА України, отримавши копію Указу Президента України „Про звільнення суддів” (Постанови Верховної Ради України), надсилає засвідчені ксерокопії Указу, Постанови до відповідного територіального управління та судів.

4.4.2. Після отримання відповідної ксерокопії територіальне управління упродовж одного дня доводить до відома Указ (Постанову) голові відповідного суду.

4.4.3. Голова відповідного суду видає наказ про звільнення судді з посади, надає розпорядження щодо оформлення особової справи та її списання до архіву, внесення відповідного запису до трудової книжки, розсилки копії наказу до територіального управління.
4.4.4. Територіальне управління надсилає до ДСА України повідомлення про виконання Указу (Постанови).

4.5. Загальні підстави звільнення суддів відповідно до частини 5 статті 126 Конституції України та статті 15 Закону України “Про статус суддів”

4.5.1. Закінчення строку повноважень судді, на який його обрано чи призначено (пункт 1 частина п’ята статті 126 Конституції України)

У разі коли у судді закінчився строк повноважень і він не бажає бути обраним суддею безстроково, суддя має право подати заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку із закінченням строку повноважень. Заява має бути подана не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав.
Суддя, який призначений на посаду судді вперше строком на 5 років, а також суддя, який обраний за раніше чинним законодавством на 10 років заяву про звільнення подає на ім’я Президента України.
Заяву судді візує голова відповідного суду і надсилає матеріали відповідно до пунктів 4.2, 4.3 цього розділу.
У територіальному управлінні готується такий пакет документів:
подання про звільнення (додаток 36);
заява судді (додаток 30);
довідка про трудову діяльність судді;
копія диплома про закінчення вищого юридичного закладу;
копія паспорта (1, 2, 10, 11 стор.);
копія трудової книжки (послужного списку);
копія документа про призначення або обрання суддею.
При зміні прізвища судді додатково додається копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу.
У разі відмови судді від написання заяви про звільнення у зв’язку із закінченням строку повноважень (у т.ч. неподання заяви для обрання суддею безстроково) упродовж 5 днів після закінчення одного місяця з дня виникнення підстав складається про це відповідний акт, який підписується представниками місцевого суду, апеляційного суду та територіального управління. Акт долучається до пакета документів на звільнення.

4.5.2. Досягнення суддею шістдесяти п’яти років (пункт 2 частина п’ята статті 126 Конституції України)

Суддя, якому виповнюється 65 років, не пізніше як за місяць до досягнення шістдесятип’ятирічного віку звертається до голови відповідного суду із заявою про припинення своїх повноважень у зв’язку з досягненням 65-річного віку (додаток 31) або за наявності стажу роботи, що дає судді право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання, заявою про відставку. В разі неподання в установлений термін особистої заяви повноваження судді припиняються через місяць із дня досягнення відповідного віку без права на відставку.
При звільненні з посади судді, обраному безстроково, якому виповнюється 65 років, територіальне управління вносить подання про звільнення судді до відповідної кваліфікаційної комісії суддів, пропозиція якої долучається до документів на звільнення.
Порядок підготовки матеріалів про звільнення судді у відставку визначений у пункті 4.5.9 цього розділу.

4.5.3. Неможливість виконувати суддею свої повноваження за станом здоров’я (пункт 3 частина п’ята статті 126 Конституції України)

Заява судді про звільнення у зв’язку через неможливість виконувати свої обов’язки за станом здоров’я (додаток 32/2) приймається головою відповідного суду та кадровими органами ДСА України після проходження суддею обласної медико-соціальної експертної комісії і пред’явлення довідки з висновками МСЕК про стан здоров’я, витягу з акта огляду у МСЕК, у яких визначено, що судді встановлена група інвалідності.
Також у висновку МСЕК про умови та характер праці може бути зазначено, що у зв’язку з установленими захворюваннями протипоказана робота на посаді судді або робота, пов’язана з психоемоційними навантаженнями. У таких випадках може ставитися питання про можливість надання судді відставки за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків відповідно до пункту 1 статті 43 Закону України „Про статус суддів” (додаток 32/3).
До пакета документів на звільнення долучається довідка МСЕК, а у разі обрання безстроково - також рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів. У цьому разі оформляються документи на звільнення у відставку (див. пункт 4.5.9 цього розділу).

4.5.4.-4.5.5. Порушення суддею вимог щодо несумісності (пункт 4 частина п’ята статті 126 Конституції України), порушення суддею присяги (пункт 5 частина п’ята статті 126 Конституції України)

Звільнення судді з посади за вказані порушення здійснюється тільки шляхом розгляду дисциплінарної справи щодо судді окружною кваліфікаційною комісією суддів або ВККС України.
Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності вказані в статті 31 Закону України “Про статус суддів”.
Офіційні особи, які визначені статтею 97 Закону України “Про судоустрій України” та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України „Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”, ініціюють питання про дисциплінарну відповідальність судді.
Відповідно до статті 32 Закону України “Про статус суддів” кваліфікаційна комісія суддів за наслідками дисциплінарного провадження може прийняти рішення про надіслання рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання про внесення подання щодо звільнення судді з посади.

4.5.6. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді (пункт 6 частина п’ята статті 126 Конституції України)

На суддю, який судом визнаний винним у скоєнні злочину і відносно якого винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, готуються такі документи:
1) подання про звільнення судді;
2) рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів у разі обрання суддею безстроково;
3) довідка про трудову діяльність судді;
4) копія обвинувального вироку;
5) копія паспорта;
6) копія диплома про закінчення вищого юридичного закладу;
7) копія трудової книжки (послужного списку);
8) копія документа про призначення або обрання суддею.

4.5.7. Припинення суддею громадянства України (пункт 7 частина п’ята статті 126 Конституції України)
Конституцією України (стаття 127), Законами України “Про статус суддів” (стаття 7), “Про судоустрій України” (стаття 59) визначено, що суддею будь-якого суду може бути лише громадянин України. Тому в разі припинення суддею громадянства України він особисто повинен звернутися із заявою про звільнення його з посади судді у зв’язку з припиненням громадянства України або, коли такого не відбулося, голова відповідного суду чи начальник територіального управління запрошують із відповідних державних установ відомості щодо припинення суддею громадянства України, після чого готується для подання такий пакет документів:
1) подання про звільнення судді;
2) заява судді (у разі написання);
3) документи державних установ щодо припинення суддею громадянства України;
4) рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів у разі обрання суддею безстроково;
5) копія паспорта;
6) копія диплома про закінчення вищого юридичного закладу;
7) копія трудової книжки (послужного списку);
8) довідка про трудову діяльність судді;
9) копія документа про призначення або обрання суддею.

4.5.8. Визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим (пункт 8 частина п’ята статті 126 Конституції України)

Звільнення судді у вказаних випадках здійснюється лише за рішенням суду, для чого оформлюються та надсилаються такі документи:
1) подання про звільнення судді;
2) рішення суду;
3) рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів у разі обрання суддею безстроково;
4) довідка про трудову діяльність судді;
5) копія паспорта з особової справи судді;
6) копія диплома з особової справи судді;
7) копія трудової книжки (послужного списку);
копія документа про призначення або обрання суддею.

4.5.9. Подання суддею заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням (пункт 9 частина п’ята статті 126 Конституції України)

Суддя звертається із заявою про звільнення у відставку (додаток 32/1) до голови відповідного суду, який запрошує суддю на співбесіду, з’ясовує причину звільнення, уточнює, чи не було будь-якого стороннього впливу та примусу на суддю, візує заяву та надсилає матеріали до територіального управління відповідно до пунктів 4.2, 4.3 цього розділу.
Працівники відділу кадрів територіального управління (відповідних судів):
- здійснюють відповідно до пункту 4 статті 43 Закону України “Про статус суддів” підрахунок стажу роботи судді, який подав заяву на звільнення у відставку;
- з’ясовують, чи має суддя необхідний стаж роботи, що дає йому право на відставку, тобто на звільнення його від виконання обов’язків, за умовою, що він пропрацював на посаді судді не менше 20 років або не менше 10 років на посаді судді + 10 років іншої діяльності, що дає право на відставку відповідно до статті 43 Закону України „Про статус суддів”;
- повідомляють суддю про підрахунок стажу роботи;
- готують такий пакет документів:
1) подання про звільнення судді (додаток 36);
2) заява судді;
3) рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів у разі обрання суддею безстроково;
4) довідка про трудову діяльність судді (додаток 34);
5) копія паспорта (1,2,10,11 сторінки);
6) копія диплома про закінчення вищого юридичного закладу;
7) копія трудової книжки (послужного списку);
8) копія військового квитка або довідка райвійськкомату про
перебування на строковій службі;
9) копія документа про призначення або обрання суддею.
У разі звернення судді із заявою про звільнення у відставку за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків (додаток 32/3), до вказаних документів додаються довідки з висновками МСЕК про стан здоров’я та витяг із акта огляду у МСЕК, де зазначено, що у зв’язку з установленими захворюваннями протипоказана робота на посаді судді або робота, пов’язана з психоемоційними навантаженнями.
Суддя може звернутися у будь-який час із заявою про звільнення його з посади судді за власним бажанням (додаток 33).
Голова відповідного суду проводить співбесіду із суддею, з’ясовує причину звільнення, уточнює чи не було будь-якого стороннього впливу та примусу на нього, візує заяву та надсилає матеріали до територіального управління відповідно до пунктів 4.2, 4.3. цього розділу.

4.6. Виконання Указу Президента України або Постанови Верховної Ради України “Про звільнення суддів”

Указ Президента України або постанова Верховної Ради України про звільнення суддів надходить до Державної судової адміністрації України, копії яких надсилаються до відповідних територіальних управлінь ДСА та судів. Голови цих судів видають відповідні накази.


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Громадянам
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру